مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر تغییر ساختار تأمین مالی ...
عنوان اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آزمون ابر برون زایی آزمون برونزایی آزمون خود برگشت با وقفه توزیعی اندازه دولت بودجه دولت رشد اقتصادی ساختار تامین م
چکیده ازسال 1381 دولت براساس دستورالعمل صندوق بین المللی پول، ساختار بودجه را به روش جدید تنظیم کرده است. در این روش، در تراز عملیات جاری و واگذاری خالص دارایی، نحوه تأمین مالی بودجه را تغییر داده است. در این مقاله و براساس روش فوق و با استخراج داده های80-1358، اثرتغییر تأمین مالی بودجه دولت بر رشد اقتصادی از طریق مدل خود برگشت با وقفه توزیعی و آزمونهای برون زایی و ابربرون زایی سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد: اثر اندازه جاری بر رشد، منفی و اثر اندازه عمرانی دولت بر رشد، مثبت است. همچنین انتقال مازاد تراز واگذاری خالص دارایی برای تأمین کسری هزینه جاری، مخارج عمرانی را جیره بندی کرده و اثر مثبت اندازه عمرانی بررشد را کاهش می دهد.
پژوهشگران خسرو پیرایی (نفر اول)، علیرضا پور فرج (نفر دوم)