مشخصات پژوهش

صفحه نخست /: ماهیت ترکیبی تصمیم گیری ...
عنوان : ماهیت ترکیبی تصمیم گیری :تصمیم گیری نهادی » و « بهینه سازی »
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اقتصاد نهادی، اقتصاد خرد نهادی، تصمیم گیری نهادی، بهینه سازی
چکیده در اقتصاد خرد متعارف، مدلسازی تصمیم گیری های اقتصادی مبتنی بر بهینه سازی مقید است؛ اما شک ل « بهینه سازی » در دنیای واقعی، تصمیم گیری ها ترکیبی هستند و بیشتر از اینکه براساس از قبل مشخص « چارچو ب های » و « قواعد » ،« عادات » بوده و براساس یکسری « نهادی » ، بگیرند (نهادینه شده) اخذ می شوند. در این مقاله تلاش می شود تا به شکل تحلیلی و توصیفی و با رویکردی ارائه شود. « ترکیبی بودن تصمیم گیری ها » عصب شناختی، تحلیلی اقتصاد خردی از ماهیت براساس یافته های شناختی و رفتاری، بهینه سازی مداوم حتی در ساده ترین شکل آن هزینه های ذهنی بسیار بالایی دارد و این باعث می شود تا عاملان اقتصادی برای صرفه جویی در این هزینه های ذهنی، در کنار بهینه سازی های گاه به گاه بیشتر به سمت تصمیم گیری های نهاد ی گرایش داشته باشند. هزینه های » کوز و ویلیامسون در حوزه مفهومی هزینه مبادله استدلال می کنند که وجود باشد، در حوزه ای « سلسلهمراتب به جای مبادله بازاری » می تواند زمینه ساز جایگزینی « مبادله هزینه های » متفاوت یعنی در حوزه مفهومی تصمیم گیری می توان استدلال نمود که وجود باشد. « تصمیم گیری نهادی به جای بهینه سازی مستقیم » می تواند زمینه ساز جایگزینی « تصمیم گیری وجود منافع و بازده های بسیار بالا در مبادلات اجتماعی و اهمیت نهادی عمل کردن برای رسیدن به این منافع، تشدیدکننده این گرایش اقتصادی در یک فرایند تکاملی است. بر این اساس تصمیم گیری نهادی و بهینه سازی مستقیم بهصورت ترکیبی و در تعامل با یکدیگر تصمیم گیری های اقتصادی انسان ها را راهبری می کنند . همچنین ، توجه به ا ین ترکیبی بودن تصمیم گیری ها و اهمیت و کارکرد رفتارهای نهادی می تواند مبانی اقتصاد خردی مناسب تری برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی فراهم کند
پژوهشگران جواد اقدس طینت (نفر اول)، زهرا کریمی موغاری (نفر سوم)، علیرضا پور فرج (نفر دوم)