مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر تمرکز صادرات نفت بر رشد ...
عنوان اثر تمرکز صادرات نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها صادرات نفت، اوپک،قدرت انحصاری ، شاخص هرفیندال هیرشمن
چکیده سازمان اوپک دارای نقش کلیدی در تصمیمات سیاستی و اقتصادی مرتبط با نفت در سطح جهانی می­باشد. از این رو بررسی درجه­ی تمرکز و قدرت انحصاری کشورهای عضو اوپک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق، با استفاده از داده های 2011-1997 از طریق شاخص هرفیندال -هیرشمن، به ارزیابی و رتبه­بندی تمرکزصادرات نفت در کشورهای عضو اوپک پرداخته می­شود و سپس با استفاده از الگوی داده­های تابلویی و روش اثرات ثابت، اثر آن بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک سنجیده می­شود. الگوی تحقیق در دو حالت برآورد شده است. نتایج برآورد الگو نشان­دهنده­ی رابطه­ی مثبت و معنادار بین تمرکز صادرات نفت و نرخ رشد اقتصادی در حالت دوم می­باشد.
پژوهشگران عادله خالقیان (نفر دوم)، علیرضا پور فرج (نفر اول)