مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تجانس و اهمیت اقتصاد نهادی ...
عنوان تجانس و اهمیت اقتصاد نهادی برای ساخت اقتصاد اسلامی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اقتصاد اسلامی، اقتصاد نهادی، تصمی گیری نهادی، هزییه مبادله
چکیده اقتصاد نئوکلاسیک رویکرد اصلی و مسلط برنامه های آموزشی و پژوهشی علم اقتصماد موسمود شم س و سمایر رویکردها تا ح ود زیادی در حاشیه این برنامه ها قرار دارن . بوث و سؤال اساسی این مقالمه ایمن اسمه کمه آیما قسمه ترکیبی اقتصاد اسلامی نیز بای همین وضعیه را داشته باشم یعیمی آیما تککیم اقتصماد اسملامی بایم بمر ترکیب آموزس های اسلامی با ادبیات نئوکلاسیکی باش . در ادبیات نهادی با تککی بر مو ودیه های بهییه سمازی اهمیه پی ا می کیی . مشخصمه اصملی راتمار دییمی » هزییه های مبادله « و » تصمی گیری های نهادی « ، نئوکلاسیکی نیز از کارکردهای » کاهش هزییه های مبادله « در چارچود قواع و ساختارهای دییی اسه و » نهادی عملکردن « اصلی اقه و اخلاق اسلامی به شمار می رود. از این میظر تشابه و تجانس شکلی بین ادبیات نهمادی و آمموزس همای اسلامی تا ح ود زیادی ب یهی به نظر خواه آم . ه ف ایمن مقالمه عمم دهمی و بیمان مجم د و ت صم یلی هممین م هوم به شکلی نوین اسه. در این راستا و به روش تولیلی و توصی ی به مقایسه تطبیقی ادبیمات نئوکلاسمیکی و تصممی گیمری « نهادی در حوزس اقتصاد خرد پرداخته خواه ش و تلاش میشمو د بما تککیم بمر اهمیمه و نقمش در اقتصاد، تولیلی میاسب بمرای ایمن ادعما مطمر شمود کمه ادبیمات » هزییه های مبادله « و اهمیه کاهش » نهادی اقتصاد نهادی در مقایسه با ادبیات نئوکلاسیکی اهمیه عملیاتی و تجمانس بسمیار بیشمتری بمرای سماخه قسممه ترکیبی اقتصاد اسلامی دارن . بر این اساس لازم اسه در برنامه ریزی درسی رشمته اقتصماد و اقتصماد اسملامی در کیار آموزش اقتصاد نئوکلاسیک توجه ویژس ای به ادبیات اقتصاد نهادی صورت پذیرد
پژوهشگران علیرضا پور فرج (نفر اول)، جواد اقدس طینت (نفر سوم)، زهرا کریمی موغاری (نفر دوم)