مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رابطه علی بین شکاف ...
عنوان بررسی رابطه علی بین شکاف دیجیتالی وشکاف درآمدی در استان ھای ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها شکاف درآمدی"؛ "ضریب جینی'؛ " شکاف دیجیتالی"؛ " پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات
چکیده ھدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی بین استانھای ایران می باشد، به عبارت دیگر آیا شکاف موجب شکاف درآمدی (افزایش نابرابری درآمد) می شود، یا بر عکس شکاف درآمدی (ICT دیجیتالی (نابرابری در دسترسی و استفاده از علت شکاف دیجیتالی است؟ یا آنکه باز خوردی بین آنھا وجود دارد. برای این منظور از اطلاعات شاخص ضریب جینی به عنوان شکاف درآمدی و از شاخص پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شکاف دیجیتالی استفاده شده است . از آزمون علیت گرنجری برای داده ھای پانل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی در استان ھای مختلف کشور، طی دوره زمانی و برآورد ضرایب (FMOLS) 1389 تا 1394 پرداخته شد. برآورد ضرایب بلندمدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دھد اولا: علیت دو (GMM) کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته طرفه بین شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی در کوتاه مدت و بلند مدت در کل استان ھای ایران وجود دارد. ثانیا: پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات (کاھش شکاف دیجیتالی) سبب کاھش نابرابری درآمد(کاھش شکاف درآمدی) می شود. ھمچنین افزایش شکاف درآمدی مانع پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات (افزایش شکاف دیجیتالی) می شود.
پژوهشگران علیرضا پور فرج (نفر دوم)، یوسف عیسی زاده روشن (نفر اول)