مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین بخش مسلط در تولید ...
عنوان تعیین بخش مسلط در تولید ناخالص داخلی ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بخش خدمات، بخش صنعت، بخش نفت، بخش کشاورزی، رشد اقتصادی، مدل خودرگرسیونب با وقفه توزیعی
چکیده هدف: پایداری رشد اقتصادی، توسعه بخش صنعت، بخش خدمات، بخش کشاورزی و بخش نفت از پیش گامان بحث های اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. زیرا رشد و توسعه اقتصادی محصول تعاملات بین بخش های مختلف اقتصادی استت. اهمیتت شناستایب بختش بت ر اقتصادی هر کشوری و تعیین می ان سهم هر یک از بخش ها در بهبود و عملکرد آینده هر اقتصاد و کشوری از مهتم تترین موعتوعات متورد بررسب برنامه ری ان اقتصادی هر کشوری است. بطوریکه اثر تصمیمات و سیاست گذاری هر یتک از بختش هتای اقتصتادی متب توانتد آثتار اقتصادی و اجتماعب مختلفب بر اقتصاد هر کشوری داشته باشد. بنابراین هدف اصلب از این پژوهش تعیین بختش ملتلا از بتین بختش هتای کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت در اقتصاد ایران است. همچنین بررسب اثر هر یک از این بخش های اقتصادی بر رشد اقتصادی مورد بررسب و تج یه و تحلیل قرار گرفته است. روش: به منظور بررسب تعیین بخش مللا در اقتصاد ایران از بین بخش های اقتصادی )کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت( از روش هرفینتدال استفاده شده است. به منظور بررسب اثر هر یک از بخش های اقتصادی بر رشد اقتصادی از روش الگوی سری زمانب خودرگرستیونب بتا وقفت توزیعب ) ARDL ( استفاده شده است. داده های پژوهش حاعر از سال 7531 تا 7531 از سایت بانک مرک ی ایتران استتخراش شتد و ست مورد بررسب قرار گرفت. با توجه به اینکه نتایج حاصل از این پژوهش مب تواند در فرآیند تصمیم گیری برنامه ری ان اقتصتادی متورد استتفاده قرار بگیرد، از لحاظ هدف این پژوهش کاربردی است. یافته ها: نتایج حاصل از شاخص هرفیندال نشان مب دهد که بخش خدمات به لحاظ اندازه، بخش مللا در اقتصاد ایران است، این بدین معناست که بخش خدمات بیشترین سهم را به لحاظ اندازه از نظر تولیدات ناخالص داخلب به خود تخصیص داده است. همچنین به ترتیب بعد از بختش خدمات به لحاظ سهمب به ترتیب بخش نفت، بخش صنعت و بخش کشاورزی سایر بخش های اقتصاد ایران را تشکیل داده اند. در حالیکه نتتایج حاصل از برآورد نشان مب دهد که یک رابط مثبت و معناداری بین ارزش اف ودۀ بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و نفت با رشد اقتصتادی در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است. از طرف دیگر یافته های الگوی خودرگرسیونب با وقف توزیعب ) ARDL ( نشان مب دهد که اثر بختش نفتت در کوتاه مدت و خدمات در بلندمدت بر رشد اقتصادی ایران از سایر بخش ها بیشتر بوده است، به طوریکه حتتب بته ترتیت
پژوهشگران حسین احمدی نژاد (نفر اول)، علیرضا پور فرج (نفر دوم)