مشخصات پژوهش

صفحه نخست /دینداری و رفتار اقتصادی؛ رو ...
عنوان دینداری و رفتار اقتصادی؛ رو ششناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها انسا اقتصادی، اقتصاد دینی، اقتصاد رفتاری، چند رشتگی، آزمو تجربی، آزمایشگاه اقتصادی
چکیده چکیده علم اقتصاد دینی با مبانی و هدف متفاوتی نسبت به اقتصاد متعارف به بررسیی رفتیار انسیا در جامعه می پردازد. الصاق ویژگی علمی بود به اقتصاد اسلامی، آزمو تجربی را برای آ ضروری می نماید. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات تحقیقات سطح کلا ارتباط بیی دیی و اقتصیاد و ارائه راهکارها و مزیت های تحقیقات خرد دی و اقتصاد پرداخته و الزامات روش شناختی چنی تحقیقاتی را بعنوا یک حوزه چند رشته ای معرفی می کند. آزمای شهای اقتصاد رفتاری با اتکا به مبانی شناختی و روش های علم روانشناسی، بعنوا ابیزاری مناسیب بیرای چنیی بررسیی هیایی شناخته شده و چارچوب تحقیقاتی مناسبی را فراهم نموده اند که م یتوا از آ برای بررسی های چندرشته ای اقتصاد دینی همراه با کنترل مؤثر برروی متغییرهای مداخل هگر استفاده نمود. در ایی تحقیق اصول آزمایش های اقتصادی مخصوص تحقیقات " دینداری و رفتار اقتصادی" معرفیی و مرزهای دانش تجربی پژوهش های حوزه رفتارهای اجتماع محور ارائه می شیود و از ررییق فیرا تحلیل برخی از مهمتری تحقیقات گذشته، برخی از مهمتری روابط بی متغییرهای دی و اقتصاد بررسی می شوند. نتایج ای فرا تحلیل تأثیر دینداری اشخاص را در کنار سایر ویژگی های فیردی بر رفتار اقتصادی تأیید م یکند.
پژوهشگران حبیب انصاری سامانی (نفر سوم)، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (نفر دوم)، علیرضا پور فرج (نفر اول)