مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کسری بودجه و فروپاشی تمدن ...
عنوان کسری بودجه و فروپاشی تمدن غرب: تحلیلی نو از نظریه عدالت رالز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها وضعیت نخستین، پرده جهل، ساختار بنیادین، لیبرالیسم سیاسی
چکیده عمیق شدن کسری بودجه در برخی ک شورهای غربی، زنگ خطر را برای زوال اقت صادی این ک شورها، به طور خاص و سیطره سیاسی آنها به طور عام به صدا درآورده است. در واقع، این هما چیزی است که چندین بار توسط مقام معظم رهبری، بهعنوا نشانه افول تمد غرب مطرف شده است. این مقاله به دنبال نشا داد بنیا های نظری این استناد از منظر علم اقتصییاد و فلسییفه سیییاسییی اسییت. برای این کار، ما نظریه عدالت رالز را به مثابه موجهترین و بالغترین بنیا فلسفی، برای جوامع لیبرال دموکراتیک محور بح قرار دادیم. نظریه عدالت رالز را میتوا بدو اغراق احیاگر بح های فلسفه سیاسی در قر بیستم دانست نظریهای که مهمترین دستاورد آ طراحی ساختار بنیادین برای جامعه است. این مقاله، با روش کتابخانهای و توصیییفی و با رویکرد تحلیلی، ابتداء نظریه عدالت رالز را بررسییی و از آ ، موجهترین چهره لیبرال دموکراسییی را در غالب سییاختار بنیادین عادالنه ترسیییم میکند. یافتههای پژوهش حاکی از آ اسییت که پدیده ک سری بودجه، عاملی ا ست که سرانجام، سلطه نظام لیبرال دموکرا سی را شک سته و بهمرور، این جوامع را از طریق سازوکار کاهش سرمایه و ابر تورم، از بین خواهند برد
پژوهشگران محمد مبینی سوچلمایی (نفر سوم)، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (نفر اول)، علیرضا پور فرج (نفر دوم)