مشخصات پژوهش

صفحه نخست /صورتگرایی ریاضی در اقتصاد؛ ...
عنوان صورتگرایی ریاضی در اقتصاد؛ بررسی تاریخی و ارزیابی دیدگاه موافقان و مخالفان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها روش شناسی اقتصاد، روش ریاضی، اقتصاد محض، فرمالیسم
چکیده بهرغم اینکه اقتصاد بیش از سایر رشته های علوم اجتماعی از ریاضیات برای تبیین و پیشبینی بهره میبرد، اما کاربرد این روشها در علم اقتصاااد، با ملاتف های جدی نیز روبهرو بوده اس . در تحقیق حا ضر ضمن برر سی سیر تاریلی و مبانی نظری کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد، به مهم ترین مباحث مطرح شده از دیدگاه موافقان و ملاتفان روش ریاضاای پرداهته، نتایج و پیامدهای این رویکرد روششااناهتی تبیین میگردد. نتیجه پژوهش حاکی از این اسااا که ریاضااایات ، علم اقتصااااد را در زمینههایی از قبیل مدلسازی، سازگاری درونی، آزمونپذیری تجربی، سیاس گذاری اقتصادی و تسهیل ارتباطات علمی، یاری بسیار نموده ا س . این در حاتی ا س که محدودی های موجود در ریاضاایات کیسااین، انتقاداتی از قبیل ساااده سااازیهای افراطی، انتزاعی شدن و فا صله از واقعی ، ت ضعیف ماهی تجربی اقت صاد و حذف عنا صر کلیدی از تحلیل اقت صادی را متوجه علم اقت صاد نموده ا س . با وجود این، گرایش اقتصاددانان به شاهه های نوین ریاضی همانند نظریه بازی ها، نظریه آش وب و منطق فازی تا حد بسیار زیادی توانسته اس با کاهش دادن محدودی مدلهای ابتدایی، رهیاف نوینی در مطاتعات اقتصاد ریاضی بگشاید.
پژوهشگران محسن کشاورز (نفر اول)، علیرضا پور فرج (نفر دوم)