مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پیبررسی تاثیر اخلاق و حقوق در ...
عنوان پیبررسی تاثیر اخلاق و حقوق در تحقق حداکثر کارایی اقتصادی در چارچوب قضیه کوز ق.ظ
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ایلاق و اق صاد، ایلاق و کارایی، حقوق و اق صاد، قضیه کوز
چکیده چکیده بر اساس ق ضیه کوز با فرض صفر بودن هزینه های مبادله، حقوق مالکیت تاثیری بر چگونگی تخ صیص منابع و حداکثر کارایی قابل حصووون نداهوو ه و جامیه طی چانه زنی و توافی های یصوووصووی به حداکثر ثروه و ب ینه اق صادی د ست یواهد یافت، حقوق فقط تییین کننده نحوه توزیع عادلانه یا غیر عادلانه این ثروه ا ست و بدون توجه به نحوه توزیع در هر حان مجموع ثروه جامیه حداکثر یواهد بود. بر همین اسووواس می توان فت ا ر هزینه های مبادله صفر باهند ایلاق نیز به عنوان یک دس ه الزاماه فاقد ضمانت اجرا به مانند حقوق تاثیری بر دسو یابی جامیه به حداکثر کارایی نخواهد داهوت و می توان جامیه ای را در ن ر رفت که بدون الزاماه بیرونی و درونی یینی بدون حقوق و ایلاق قادر یواهد بود تا به حداکثر کارایی اق صادی برسد. در این تحقیی با اس فاده از روش تحلیلی-تو صیفی، در چارچوب ق ضیه کوز و همچنین بر ا ساس ادبیاه مب نی بر فایده ر ایی، به صوره نوآورانه جامیه ای ساده فرض هده، در حالت های مخ لف مورد بررسی قرار رف ه و بحث هده است که چگونه عدم ال زام ایلاقی لزوماً موجب کاهش بازدهی اق صووادی و در ن ایت کاهش سوورو ثروه قابل تقجوویه جامیه یواهد بود. در عاله واقع، کارایی آن نقره تیادلی که از طریی سواز و کار بازار و بر اسواس نفع طلبی هوخصوی به دسووت می آید بدون وجود قواعد حقوقی مناسووب، ب رین نقره نخواهد بود، همچنین فرض صووفر بودن هزینه مبادله ذاتاً واب ج ه به رعایت ایلاق بوده و ح ی با وجود قواعد حقوقی منا سب رعایت ایلاق موجب ب بود کارایی در نقره تیادن عملی می ردد.
پژوهشگران جواد اقدس طینت (نفر سوم)، صادق بافنده ایمان دوست (نفر دوم)، علیرضا پور فرج (نفر اول)