مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی پیشنهاد تغییر مالیات ...
عنوان ارزیابی پیشنهاد تغییر مالیات بر درآمد شخصی با توجه به 1 ویژگیهای خمس: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها خمس، اصالح مالیات بر درآمد شخصی، مالیات یکسان، مدل تعادل عمومی
چکیده صالح نظام مالیاتی همواره از دغدغههای اصلی اقتصاددانان بوده و از چالشهای مهم سیاست- گذاران است. از دغدغههای نظام مالیاتی ایران توجه به پرداختهای واجب شرعی )خمس( و خیرات به منظور ترغیب مردم و کاهش بار مالیاتی است. یکی از پیشنهادها جایگزینی خمس به جای مالیاتهای متناظر بر درآمد است. خمس ساختاری همانند مالیات بر مجموع درآمد با نرخ یکنواخت دارد. در این تحقیق آثار اقتصادی این پیشنهاد ارزیابی میشود. ارزیابی پیشنهادهای مالیاتی غالباً با انجام شبیه سازیهایی مورد مطالعه قرار میگیرند. تحقیق حاضر پیشنهاد تغییر ساختار مالیات بر درآمد شخصی در ایران با ویژگیهای خمس )یکسانی نرخ و اعمال آن بعد از مصرف( را با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 ارزیابی میکند. نتایج تحقیق نشان میدهد پس انداز خانوار طی یک دوره 30 ساله کاهش یافته و در عین حال مصارف شخصی یا خانوار افزایش مییابد و به عبارتی مصرف زمان حال ترجیح دارد. علی رغم اثر افزایشی مصرف، کاهش پس انداز، کاهش سرمایه گذاری را در پی داشته و نهایتاً تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.
پژوهشگران علیرضا پور فرج (نفر چهارم)، منصور زرا نژاد (نفر سوم)، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (نفر دوم)، قاسم نجفی کاج آباد (نفر اول)