1403/01/25
مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305107

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Mechanical properties of reinforced polymer concrete with three types of resin systems Mostafa Hassani Niaki, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, Abdolhosein Fereydoon (2023)
Partial Discharge Elimination in Transformer Oils by Nanofluids: From Theory to Practice Amir Hamed Mashhadzadeh, Mahmood Ghanbari, Amangaldi Koochaki, Seyyedmeysam Seyyedbarzegar, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2023)
Evaluation of fracture toughness properties of polymer concrete composite using deep learning approach Mostafa Hassani Niaki, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, Milad Izadi, Matin Pashaian (2023)
A material-independent deep learning model to predict the tensile strength of polymer concrete Mostafa Hassani Niaki, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, Matin Pashaian (2022)
Self-Healing Clay/Epoxy Composites Prepared from Clay- Modified Microcapsules Sepideh Khostavan, mostafa Fazli, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, Abdollah Omrani (2022)
H2 and H2S separation by adsorption using graphene and zinc oxide sheets: Molecular dynamic simulations Pegah Molaghan, Mohsen Jahanshahi, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2021)
Experiment and theory for acetylene adsorption in transformer oil Amir Hamed Mashhadzadeh, Mahmood Ghanbari, Amangaldi Koochaki, Seyyedmeysam Seyyedbarzegar, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2021)
Experimental and multiscale quantum mechanics modeling of the mechanical properties of PVC/graphene nanocomposite Amin Hamed Mashhadzadeh, Abdolhosein Fereidoon, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2020)
Density functional theory study on the interaction of chitosan monomer with TiO2, SiO2 and carbon nanotubes Motahare Masoumi, , Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, Ghasem Najafpour (2020)
Removal of methylmercaptan pollution using Ni and Pt-decorated graphene: an ab-initio DFT study Ahmad Shahmoradi, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, , Mohammad Mirghoreishi, Elahe Fathi, Amin Hamed Mashhadzadeh (2020)
Adsorption of hazardous atoms on the surface of TON zeolite and bilayer silica: a DFT study Ahmad Shahmoradi, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, , Amin Hamed Mashhadzadeh (2020)
Effect of Nanosilica on the Mechanical and Thermal Properties of Carbon Fiber/Polycarbonate Laminates mostafa Fathaliyan, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, Abdolhosein Fereydoon (2019)
Effect of various defects on mechanical and electronic properties of zincoxide graphene-like structure: A DFT study Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, Amin Hamed Mashhadzadeh, mostafa Fathaliyan, Ali Dadrasi, Yasser Rostamiyan, Asa Mallahi (2019)
Theoretical studies on the mechanical and electronic properties of 2D and 3D structures of Beryllium-Oxide graphene and graphene nanobud Amin Hamed Mashhadzadeh, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, Ali Dadrasi, mostafa Fathaliyan (2019)
Alkane Cyclization: A DFT Study on the Effect of Chlorinated γ-Alumina Narges Sharifi, Cavous Falamaki, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2019)
DFT study of Ni, Cu, Cd and Ag heavy metal atom adsorption onto the surface of the zinc-oxide nanotube and zinc-oxide graphene-like structure Amin Hamed Mashhadzadeh, mostafa Fathaliyan, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, Mohammad Hasan Shahavi (2018)
Density functional theory study of adsorption properties of non-carbon, carbon and functionalized graphene surfaces towards the zinc and lead atoms Amin Hamed Mashhadzadeh, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, Akram Salmankhani, mostafa Fathaliyan (2018)
Density Functional Theory Study on the Mechanical Properties and Interlayer Interactions of Multi-layer Graphene: Carbonic, Silicon-Carbide and Silicene Graphene-like Structures Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, Azam Salmankhani, Seyed Amir-Hosein Imani Parsa, Navid Shahab, Amin Hamed Mashhadzadeh (2018)
Effect of basalt, silica sand and fly ash on the mechanical properties of quaternary polymer concretes Mostafa Hassani Niaki, Abdolhosein Fereidoon, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2018)
Experimental study on the mechanical and thermal properties of basalt fiber and nanoclay reinforced polymer concrete Mostafa Hassani Niaki, Abdolhosein Fereidoon, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2018)
Pt/Au nanoalloy supported on alumina and chlorided alumina: DFT and experimental analysis Narges Sharifi, Cavous Falamaki, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2018)
Investigation of Capsulated Epoxy and DCPD in Epoxy Based Self-healing Composites - DFT Calculation and Experimental Analysis Sepideh Khostavan, mostafa Fazli, Abdollah Omrani, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2018)
Mechanical properties of epoxy/basalt polymer concrete: Experimental and analytical study Mostafa Hassani Niaki, Abdolhosein Fereidoon, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2018)
Adsorption of DNA/RNA nucleobases onto single-layer MoS2 and Li-Doped MoS2: A dispersion-corrected DFT study Meisam Sadeghi, Mohsen Jahanshahi, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, Ghasem Najafpour (2018)
DFT study of Au adsorption on pure and Pt-decorated -alumina (110) surface Narges Sharifi, Cavous Falamaki, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2017)
Platinum adsorption onto graphene and oxidized graphene: A quantum mechanics study ahmad jafari, Mohsen Jahanshahi, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2017)
Investigation of heavy metal atoms adsorption onto graphene and graphdiyne surface: A density functional theory study Amin Hamed Mashhadzadeh, Amir Milad Vahedi, Mahdi Ardjmand, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2016)
Interactionbetweenfullerene-wheelednanocarandgoldsubstrate:A DFT study Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, masoud DarvishGanji, Abas Jalali (2016)
The shape memory, and the mechanical and thermal properties of TPU/ABS/CNT: a ternary polymer composite Farzaneh Memarian, Abdolhosein Fereidoon, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2016)
مقاله ارائه شده
طرح پژوهشی خاتمه یافته
سند راهبردی و عملیاتی مدیریت و مهندسی پسماند جامد عادی استان مازندران عباس رشیدی، سمیه بلبلی قادیکلایی، فاطمه کاردل، میثم شیرخدایی، رضا اسماعیلی، امیر علی زرین مهر، مرتضی قربان زاده آهنگری (1401)
طراحی و ساخت دستگاه پرتابل شیرابه مرتضی قربان زاده آهنگری (1399)
کتاب
Heavy Metals Adsorption by Nanosheet: Mechanism and Effective Parameters Mostafa Khosropour Arabi, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2023)
Polymer Concretes: Advanced Construction Materials Mostafa Hassani Niaki, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2023)
کسب عنوان برتر پژوهشی
دانشمند دو درصد برتر دنیا مرتضی قربان زاده آهنگری (1400)
پژوهشگر برتر سال 1398 مرتضی قربان زاده آهنگری (1398)
پژوهشگر برتر سال 1394 مرتضی قربان زاده آهنگری (1394)
ابداع، اختراع یا اکتشاف
بتن تقویت شده با الیاف و نانومواد با مقاومت بالا در برابر حرارت و ضربه عبدالحسین فریدون، مرتضی قربان زاده آهنگری، مصطفی حسنی نیاکی (1399)
پلیمر ترکیبی حافظه دار ترموپلاستیک مرتضی قربان زاده آهنگری، عبدالحسین فریدون، فرزانه معماریان (1395)
نانوکامپوزیت سه فازی حافظه دار بر پایه پلی یورتان عبدالحسین فریدون، مرتضی قربان زاده آهنگری، فرزانه معماریان (1395)
فعالیت های علمی اجرایی
عضویت در کارگروه انتشارات دانشگاه الهه طالبی گرکانی، مهدی رمضان زاده لسبویی، مرتضی قربان زاده آهنگری، محمد پورانوری (1399)
پایان نامه
Construction and analysis of Mechanical Properties of Epoxy Resin Polymer Concretes Mariam Ahmed Abdulkadhim, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2023)
Simulation of Crack Propagation in Polymer concrete with Matrix Epoxy using Finite Element Method Muayad Flayyih Abdulhasan, Mostafa Omidi Bidgoli, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2023)
شبیه سازی برهم کنش نانوکامپوزیت دکستران با نانوذرات به روش مکانیک کوانتومی فهیمه اصغری، مرتضی قربان زاده آهنگری، حامد سلیمی کناری (1398)
بررسی جذب متانول بر روی نانوذرات دوبعدی به روش تئوری تابعی چگالی نجمه انوری، محسن جهانشاهی، مرتضی قربان زاده آهنگری (1397)
ساخت و مطالعه تئوری و آزمایشگاهی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت اپوکسی خودترمیم تقویت شده با نانوذرات خاک رس سپیده خستوان، یاسر رستمیان، مرتضی قربان زاده آهنگری، عبد اله عمرانی، مصطفی فضلی (1397)
شبیه سازی جذب آفت کش های سمی توسط نانو لوله های اکسید روی به روش تابعی چگالی فاطمه گیلانی، محسن جهانشاهی، مرتضی قربان زاده آهنگری (1397)