1403/03/02
مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305107

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبات تابعی چگالی برای کاتالیزور های گاما آلومینا/آلیاژ فلزی جهت واکنش های ریفورمینگ
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نظریه تابعی چگالی- گاما آلومینا- پلاتین/طلا- ریفرمینگ-سیکلو هگزان و هگزان
سال 1397
پژوهشگران نرگس شریفی(دانشجو)، مرتضی قربان زاده آهنگری(استاد مشاور)، کاووس فلامکی(استاد راهنما)

چکیده

هدف از این مطالعه محاسبات تابعی چگالی برای کاتالیزورهای گاما آلومینا/ آلیاژ فلزی جهت واکنش های ریفورمینگ نفتا بوده است. لذا جهت بررسی تاثیر کاتالیزور بر ساختارهای هیدروکربنی، ابتدا خواص جذب سطحی اتمهای پلاتین –طلا و کلر بر روی سطح (110) گاما آلومینا انجام پذیرفت. نتایج نشان داد اتم های پلاتین و طلا به ترتیب تمایل به جذب بر روی اتم های آلومینوم و اکسیژن با انرژی پیوندی معادل -1.87 evو -1.40 ev را دارند و هر دو جذب به صورت شیمیایی صورت پذیرفته است. همچنین نتایج حاصل از آنالیز بار مولیکن نشان داد میزان 0.48 و 0.33 الکترون بار به ترتیب از پلاتین و طلا به ساختار گاما آلومینا منتقل شده است. بررسی میزان گپ انرزی به وسیله ترسیم نمودار DOS ساختارها نیز صورت پذیرفت. برای تعیین مکانهای مناسب جهت جذب اتمهای Pt –Au-Cl به صورت جداگانه پیکربندی های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از محاسبات اولیه پس از واهلش ساختار، نتایج مربوط به کمترین انرژی پیوند، کمترین فاصله بین اتمی و نتایج مربوط به خواص الکترونیکی ساختارهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج حاصله از جذب تک اتمهای فلزی، محاسبات مربوط به بلورهای فلزی برای یافتن بهترین ساختار بلوری و تعداد اتمهای ساختار فلزی با استفاده از نظریه تابعی چگالی انجام شد. سپس محاسبات مربوط به نانو آلیاژ پلاتین/طلا بر روی سطح (110) گامای آلومینای خالص و کلره شده نیز انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که خوشه چهار اتمی پلاتین با انرژی پیوندی-5.67 ev و بار انتقالی 0.87 الکترون و خوشه 5 اتمی طلا با انرژی پیوندی-5.32 ev و بار انتقالی 1.29 الکترون دارای پایرارترین وضعیت ساختاری و کمینه انرژی پیوندی هستند. همچنین نتایج محاسبات نشان داد که در آلیاژ فلزی، اتمهای طلا تمایل دارند که بر روی سطح اتمهای پلاتین قرار بگیرند. در انتها نیز تاثیرات اسیدیته پایه ( گاما آلومینا – کلر) و همچنین تاثیرات فازهای فلزی به صورت جداگانه بر روی هیدروکربنهایی از جمله سیکلو هگزان و هگزان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که حضور کلر در سیکل کردن پارافینها، پلاتین بر فعالیت کاتالیست و ایزومریزه شدن و طلا بر سلکتیویته در واکنش تاثیر دارند. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها با نتایج آزمون های آزمایشگاهی از جمله SEM و تست راکتوری مقایسه شد.