1403/03/04
مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305107

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی جذب آفت کش های سمی توسط نانو لوله های اکسید روی به روش تابعی چگالی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی ، شبیه سازی ، آفت کش ها ، نانو لوله ی کربن و اکسید روی، نظریه تابعی چگال
سال 1397
پژوهشگران فاطمه گیلانی(دانشجو)، مرتضی قربان زاده آهنگری(استاد راهنما)، محسن جهانشاهی(استاد راهنما)

چکیده

با توجه به افهایش روز افهون جمعیت و نیاز بشمر به محصولاب کشاورزی و وجود آفت کش ها و بیماری های مختلف برای درختان سمبب شمده اسمت که کشماورزان از آفت کش ها استفاده کنند و این کار باع می شود این آلاینده ها وارد محیط زیست شوند و به شدب زندگی انسان را تحت تاثیر ارار دهند و همچنین در سطح وسیع باع مسمومیت جانداران می شوند. بدین منظور در این پژوهش جذب چهار آفت کش پاراکواب، کلروپیریفوس، دیوران و اسممتامی پراید، روی سممطح نانو لولمه ی کربن و نمانولوله ی اکسمممید روی با اطرهای مختلف بر پایه نظریه تابعی چگالی مورد بررسمممی ارار گرفت و محاسمباب سماختار الکترونی مولکول ها توسط نرم افهار سیستا انجام داده شد. همچنین به منظور مقایسه، جذب این آفت کش ها روی نانو لوله ی کربنی هم ارزیابی شمممد. برای جذب تو مولکول، پایدارترین حالت هندسمممه ی تعادل، انرژی جذب و خوا الکترونیکی با نهدیو شمدن مولکول به سطح جاذب ها در مراکه جذب مختلف ممکن مشخد شمدند. در این پژوهش نتایج حاصمل از محاسباب نانو لوله کربنی و نانو لوله اکسید روی با اطرهای مختلف و مقایسه آن ها با هم نشان داد که برای جذب هر چهار آفت کش مذکور بهترین جاذب نانو لوله ی کربن با اطر 12 و بهترین جذب شونده آفت کش پارکواب و ضعیف ترین جذب شونده آفت کش استامی پراید می باشد. اویترین انرژی جذب با مقدار ev 2 آنگستروم برای جذب اتم کربن آفت کش پاراکواب / 2/612 – و فاصمله تعادلی 3 بالای اتم کربن در جاذب نانو لوله کربن با اطر 12 و ضممعیف ترین انرژی جاذب با مقدار ev 1/716 – فاصممله تعادلی 2/6 آنگسممتروم برای جذب اتم اکسممیژن آفت کش کلروپیریفوس بالای اتم کربن در جاذب نانو لوله ی کربن با اطر 12 رخ داده است .