1403/03/02
مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305107

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعات آزمایشگاهی و میدانی از شیرابه موجود در لندفیل های استان مازندران و ارائه روش موثر و بهینه اجرایی جهت فرآیند تصفیه شیرابه های موجود در لندفیل ها
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
شیرابه، لندفیل، تصفیه
سال 1401
پژوهشگران مرتضی قربان زاده آهنگری

چکیده

توسعه شهرنشینی، افزایش جمعیت، استفاده از تکنولوژی و فنآوریهای نوین و سبک زندگی مدرن امروزه، مصرفگرایی و تولید پسماند را افزایش داده است. بطوریکه امروزه، مدیریت پسماند یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار محسوب میشود. مطابق ماده 1 قانون پسماند، اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی نموده و حفظ محیط زیست از آثار مخرب و زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارت خانهها، سازمانها، موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد و کلیه شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند. لذا جهت اجرایی شدن اصل 50 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت پسماندها را که شامل 23 ماده و نه تبصره میباشد را در تاریخ 20 / 2 / 1383 تصویب کرد که در تاریخ 09 / 03 / 1383 به تأیید شورای نگهبان رسید. آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها در تاریخ 10 / 05 / 1384 شامل 39 ماده به تصویب هیئت محترم وزیران رسید و نیز اصلاحاتی در این آیین نامه در تاریخ 20 / 2 / 1388 صورت گرفت و در سال 1389 لازم الاجرا گردید. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت قوانین و مقررات، و وضعیت فعلی مدیریت پسماند جامد عادی استان، برنامه های عملیاتی برای مدیریت مطلوب پسماند جامد عادی استان مازندران در تمامی جنبههای مرتبط ارائه شده است.