1403/03/02
مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305107

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های اپوکسی مقاوم شده با الیاف بافته شده هیبریدی: بررسی آزمایشگاهی و تئوری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کامپوزیت، الیاف بافته شده، اپوکسی، ترتیب تریه گذاری، تست مکانیکی، دمای انتقال شیشه ای، آباکوس
سال 1402
پژوهشگران جواد رضوانی(دانشجو)، مرتضی قربان زاده آهنگری(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش با استفاده از پارچه های بافته شده کربن، کوترر، شیشه و پارچه هیبرید کوترر شیشه در ماتریس اپوکسی، کامپوزت هایی ساخته شد تا اثر ترتیب تریه گذاری بر - نمونه های کامپوزیتی بررسی شود. نمونه ها به صورت 6 تریه، 4 تریه و 3 تریه ساخته شدند. برای نمونه ها تست های خمش سه نقطه، ضربه آیزود، سقوط آزاد وزنه، آنالیز DMTA و مدلسازی انجام شد. طبق نتایج تست ها، نمونه هایی که از پارچه کوترر در تریه های بیرونی استفاده می کنند، خواص مکانیکی و حرارتی بهتری دارند. پارچه کربن به عنوان واسط میان دیگر پارچه ها خواص قابل قبولی به نمونه ها می دهد. الیاف شیشه در تریه های بیرونی باعث افزایش دمای انتقال شیشه ای می شوند اما جداشدن پارچه شیشه، باعث کاهش خواص مکانیکی می شود. پارچه هیبرید کوترر شیشه، به دلیل خواص ترکیبی که از خود نشان - می دهد، در برابر ضربه بسیار مقاوم هستند و دمای انتقال شیشه ای کامپوزیت را نیز افزایش می دهد. نمونه هایی که طبق تحلیل صری آباکوس بررسی شدند، با دقت مناسبی نتایج عملی را تایید کردند.