1403/03/02
مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305107

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و بررسی خواص مکانیکی، رفتار گرمایی و ریختشناسی نانوکامپوزیتهای بر پایه PA6/NBR/POSS
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
)کامپوزیتها و نانوکامپوزیتهای زمینه پلیمری(، )پلیآمید 6(، )آکریلونیتریل بوتادیین رابر(، )اکتا ایزوبوتیل پلیهدرال الیگومریک سیلسسکویی اکسان(، )خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای پلیمری(، )خواص گرمایی نانوکامپوزیتهای پلیمری(، )ریختشناسی نانوکامپوزیتهای پلیمری(
سال 1401
پژوهشگران حامد عابدی(دانشجو)، مجید کریمی(استاد مشاور)، مرتضی قربان زاده آهنگری(استاد راهنما)

چکیده

کامپوزیتهای زمینه پلیمری را میتوان بهترین نوع مواد مرکب دانست. خواص مکانیکی پلیمرها همچون سختپایی و استحکام پایین است اما با تقویت کردن به کمک فاز ثانویه میتواند به میزان زیادی بهبود یابد. قابلیت فرآیندپذیری، سهولت و روشهای متعدد در فرآوری تولید، قیمت پایین مواد خام و هزینه تولید پایینتر نسبت به کامپوزیتهای پایه سرامیکی و فلزی این کامپوزیتها را به گزینهای ایدهآل در صنعت تبدیل کرده است. تحقیق پیشرو بر کامپوزیت پایه پلیمری با بستری از نایلون 6 بوده و از لاستیک نیتریل بوتادیین به عنوان فاز تقویتکننده استفاده شده است، با انجام آزمایشات خواص مکانیکی و بررسی نتایج، نمونههای بهینه جهت تولید نانوکامپوزیت با استفاده از نانوذرات POSS صورت گرفت. در نهایت دو درصد ترکیب بهعنوان نانوکامپوزیتهای مدنظر تولید شده و جهت بررسی خواص مکانیکی مورد آزمایش قرار گرفتند. در نهایت درصد ترکیب بهینه برای انجام آنالیزهای حرارتی و آزمایشات ریختشناسی ارایه شدند. آزمایشات انجام شده و بررسی نتایج مشخص کرد که خواص مکانیکی با افزایش نانوذذرات بهبود قابل توجهی پیدا کرد، که نتاج تستهای کشش، ضربه و خمش موید این مطلب است. همچنین با بررسی عکسهای حاصل از تستهای SEM و EDX پخش و پراکنش خوبی از نانوذرات در فاز ماتریس مشاهده شد که تاییدی بر افزایش خواص مکانیکی است. در نهایت با انجام آزمایشات آنالیز حرارتی مشخص شد که با اضافه کردن این نانوذرات شاهد بهبود در خواص و پایداری کامپوزیت خواهیم بود.