29 اسفند 1401

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 9117457437
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Morteza Asiaban, Shaban Reza Ghorbani, Seyed Noureddin Mirnia, X.L Wang (2020) Angular Dependence of Fluctuation Conductivity in BaFe1. 9Co0. 1As2 Single Crystal Journal of Superconductivity and Novel Magnetism: 36; 1-7
2
Vaheed Fallah, Ali Bahari, Seyed Noureddin Mirnia (2020) Solution‑processed multilayer OLEDs with wide bandgap host Applied Physics A: Material Science and Prossesing: 126; 791-795
3
Morteza Asiaban, Shaban Reza Ghorbani, Seyed Noureddin Mirnia (2019) Fluctuation Conductivity and Its Scaling Behavior in BaFe 1.9 Co 0.1 As 2 Superconductor Journal of Superconductivity and Novel Magnetism: 33; 959-964
4
Ali Asghar Ayobi, Seyed Noureddin Mirnia, Mahmoud Rezaei, Ali Bahari (2019) The effects of molybdenum trioxide (MoO3) thickness on the improvement of driving and operating voltages of organic light emitting devices Optoelectronics and Advanced Materials, Rapid Communications: 13; 519-524
5
6
Ali Asghar Ayobi, Seyed Noureddin Mirnia, Mahmoud Rezaei, Ali Bahari (2019) Investigation of Charge Trapping Induced by DCM–TPA Dopant in Organic Light Emitting Devices Composed of (NPB:Alq3):DCM–TPA Mixed Host-Doped Emitting Layer Transactions on Electrical and Electronic Materials: 30; 240-251
7
Ghaffar Torkashvand, Seyed Noureddin Mirnia, Ali Bahari (2019) Template assisted Synthesis of tin oxide nanostructures electrodes by using nanoporous alumina template for detection of toxic chemicals in water such as hydrazine journal of water and environmental nanotechnology: 4; 67-74
8
Ali Asghar Ayobi, Seyed Noureddin Mirnia, Mahmoud Rezaei, Ali Bahari (2019) The effects of MoO3/TPD multiple quantum well structures on the performance of organic light emitting diodes (OLEDs) Journal of Materials Science: Materials in Electronics: 30; :3952-3958
9
Majid Fakhari, Mohammad Javad Torkamany, Seyed Noureddin Mirnia (2018) Linear and nonlinear optical properties of WO3 nanoparticles synthesized at different fluences of pulsed Nd: YAG laser The European Physical Journal Applied Physics: 84; 30401-30411
10
Majid Fakhari, Mohammad Javad Torkamany, Seyed Noureddin Mirnia, Seyed Mohammad Elahi (2018) UV-visible light-induced antibacterial and photocatalytic activity of half harmonic generator WO3 nanoparticles synthesized by Pulsed Laser Ablation in water OPTICAL MATERIALS: 85; 491-499
11
Mandana Roodbari, Ali Bahari, Hassan Karimi-Maleh, Rahman Hosseinzadeh, Seyed Noureddin Mirnia (2013) Ethynylferrocene–NiO/MWCNT nanocomposite modified carbon paste electrode as a novel voltammetric sensor for simultaneous determination of glutathione and acetaminophen Sensors and Actuators, B: Chemical: 177; 70-77
12
Ali Bahari, Aref Sadeghi Nick, Mandana Roodbari, Seyed Noureddin Mirnia (2012) Investigation the Al–Fe–Cr–Ti nano composites structures with using XRD and AFM techniques SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES: 37; 657
13
Mandana Roodbari, Reza Gholipur, Ali Bahari, Seyed Noureddin Mirnia (2012) A novel nanocomposite carbon paste electrode as a sensor and ethynylferrocene as a mediator for simultaneous determination of glutathione and acetaminophen Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures: 7; 1509-1518
14
Mandana Roodbari, Reza Gholipur, Ali Bahari, Seyed Noureddin Mirnia (2012) NANOSTRUCTURAL PROPERTIES OF POLYSTYRENE/La2O3 AS A GATE DIELECTRIC OF MOSFET. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures: 7; 1509-1518
15
علی بهاری، ماندانا رودباری، سید نورالدین میرنیا (1391) مقایسه ویژگی نانو ساختاری اکسید آلومینیوم و اکسید تیتانیوم مواد پیشرفته در مهندسی: 31; 51-56
مقاله ارائه‌شده
1
مجید فخاری، محمد جواد ترکمنی، سید نورالدین میرنیا (1397) استفاده از روش زد-اسکن در تعیین خواص اپتیکی غیرخطی نانوذرات WO3 سنتز شده به روش لیزری کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران¡ قزوین
2
مجید فخاری، محمد جواد ترکمنی، سید نورالدین میرنیا، مهشید قوامی پور (1397) سنتز نانوذرات WO3 از طریق کندوپاش لیزری در آب: تأثیر شار لیزری بر خواص اپتیکی خطی کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران¡ قزوین
3
Mehrangiz moradi, Mehdi Khodabakhshi, Reza Gholipur, Seyed Noureddin Mirnia (2018) The Effect of Doping on the Magnetic Properties of Lanthanum Ferrite by the Sol Gel Method International congress on Science and Engineering HAMBURG – GERMANY (March 2018), Germany, Hamburg
4
قدسیه قلی پور، مهرانگیز مرادی، مهدی خدابخشی، رضا قلی پور، سید نورالدین میرنیا (1396) سنتز و بررسی خواص ساختاری نانوذرات کلسیم سولفات بعد از آالیش با یون منگنز اولین همایش ملی توسعه فناوری نانو، ایران¡ علی آباد کتول
5
مریم آزاد، سید نورالدین میرنیا، رضا قلی پور (1396) سنتز نانو کامپوزیت Al2O3-SiO2-TiO2 و بررسی اثر دما بر خواص فوتوکاتالیستی آن پنحمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، ایران¡ تهران
6
ملیحه کوهساری، سید نورالدین میرنیا، رضا قلی پور (1396) سنتز و ریخت شناسی نمونه BiVO4 پس از آلایش با یون Co با روش سل- ژل اولین کنگره ملی فناوری های نوین و علم نانو، ایران¡ شیراز
7
مریم آزاد، سید نورالدین میرنیا، رضا قلی پور (1396) سنتز نانوکامپوزیت Al2O3-SiO2-TiO2 به روش سل-ژل و بررسی اثر دما بر روی آن اولین کنگره ملی فناوری های نوین و علم نانو، ایران¡ شیراز
8
Mehrangiz moradi, Mehdi Khodabakhshi, Reza Gholipur, Seyed Noureddin Mirnia (2017) Study of the surface area of LaFe0/95Zn0/05O3,LaFe/5Zn0/5O3 nanoblocks before and after Calcination 13th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran, Karaj
9
مریم آزاد، سید نورالدین میرنیا، رضا قلی پور (1396) ‫ ‫سنتز‬ ‫نانوکامپوزیت‬ های ‫‪PEO/Al‬‬2 ‫‪‬‬ ‫‪O3-‬‬ ‫‪SiO2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪TiO2‬‬ ‬‬ به روش سل-ژل و بررسی خواص آن ها کنفرانس ملس دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی، ایران¡ تهران
10
ملیحه کوهساری، سید نورالدین میرنیا، رضا قلی پور (1396) سنتز نانو ذرات بیسموت وانادات آالیش شده با کبالت به روش سل- ژل و بررسی خواص آن کنفرانس ملس دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی، ایران¡ تهران
11
سید نورالدین میرنیا، علی بهاری، محمود رضایی، علی اصغر ایوبی، علی فلاح، مسعود ابراهیمی (1395) ساخت یکسوکننده نورگسیل آلی با نور سبز با استفاده از لایه گسیلنده هیدروکسی کوئینوآلومینیوم(Alq3) سیزدهمین کنفرانس ماده چگال، ایران¡ تهران
12
Mojdeh Rounfard, Ali Ramzannezhad, Seyed Noureddin Mirnia, Ali Bahari (2016) Nanostructural properties of Fe3O4/ZnO nanocomposite ICNN, Iran, Tehran
13
مسعود ابراهیمی، مینا اسماعیلی، علی رمضان نژاد، علی اصغر ایوبی، وحید فلاح، سید نورالدین میرنیا، علی بهاری (1395) ساخت یکسوکننده ی نورگسیل آلی با استفاده از لایه انتقال دهنده MoO3 دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد از شبیه سازی تا صنعت، ایران¡ فسا
14
مجید فخاری، مهشید قوامی پور، سید نورالدین میرنیا (1395) ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت فعال نوری CNT-TiO2 کنفرانس فیزیک ایران - شیراز - 1 الی 4 شهریور 1395، ایران¡ شیراز
15
مجید فخاری، محمد جواد ترکمنی، سید نورالدین میرنیا (1395) ساخت و مشخصه یابی نانوذرات WO3 با روش کندوپاش لیزر پالسی کنفرانس فیزیک ایران - شیراز - 1 الی 4 شهریور 1395، ایران¡ شیراز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
خاطره سالاری، حسین میلانی مقدم، سید نورالدین میرنیا (1397) مطالعه خواص اپتیکی نانوذرات اکسید روی به همراه ناخالصی های ایندیم و گالیم
2
هادی داداشی تبارورزی، حسین میلانی مقدم، سید نورالدین میرنیا (1397) مطالعه خواص اپتیکی نانو ساختار اکسید زیرکونیوم آلاییده با مس سنتز شده به روش شیمیایی
3
محمد جواد رجبی فومشی، حسین میلانی مقدم، سید نورالدین میرنیا (1396) سنتز نانوساختار دی اکسید سریم به روش شیمیایی و مطالعه خواص فوتوکاتالیستی آن
4
یونس رمضانی، حسین میلانی مقدم، سید نورالدین میرنیا (1396) مطالعه خواص اپتیکی نانوساختار SnO2/TiO2 سنتز شده به روش شیمیایی
5
مژده رویین فرد، علی بهاری، مجتبی محسنی، سید نورالدین میرنیا (1395) سنتز و بررسی مشخصه های نانوساختاری و بیولوژیکی نانوکامپوزیت /ZnO4O3Fe درحوزه سایبورگ
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!