1402/12/05

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 9117457437

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Angular Dependence of Fluctuation Conductivity in BaFe1. 9Co0. 1As2 Single Crystal Morteza Asiaban, Shaban Reza Ghorbani, Seyed Noureddin Mirnia, X.L Wang (2020)
Solution‑processed multilayer OLEDs with wide bandgap host Vaheed Fallah, Ali Bahari, Seyed Noureddin Mirnia (2020)
Fluctuation Conductivity and Its Scaling Behavior in BaFe 1.9 Co 0.1 As 2 Superconductor Morteza Asiaban, Shaban Reza Ghorbani, Seyed Noureddin Mirnia (2019)
The effects of MoO3/TPD multiple quantum well structures on the performance of organic light emitting diodes (OLEDs) Ali Asghar Ayobi, Seyed Noureddin Mirnia, Mahmoud Rezaei, Ali Bahari (2019)
Investigation the Al–Fe–Cr–Ti nano composites structures with using XRD and AFM techniques Ali Bahari, Aref Sadeghi Nick, Mandana Roodbari, Seyed Noureddin Mirnia (2012)
NANOSTRUCTURAL PROPERTIES OF POLYSTYRENE/La2O3 AS A GATE DIELECTRIC OF MOSFET. Mandana Roodbari, Reza Gholipur, Ali Bahari, Seyed Noureddin Mirnia (2012)
Modified Homotopy Perturbation Method for Modeling Quantum Dots in the Quantum Clusters Ali Bahari, Mandana Roodbari, Seyed Noureddin Mirnia (2012)
مقایسه ویژگی نانو ساختاری اکسید آلومینیوم و اکسید تیتانیوم علی بهاری، ماندانا رودباری، سید نورالدین میرنیا (1391)
مقاله ارائه شده
استفاده از روش زد-اسکن در تعیین خواص اپتیکی غیرخطی نانوذرات WO3 سنتز شده به روش لیزری مجید فخاری، محمد جواد ترکمنی، سید نورالدین میرنیا (1397)
سنتز نانوذرات WO3 از طریق کندوپاش لیزری در آب: تأثیر شار لیزری بر خواص اپتیکی خطی مجید فخاری، محمد جواد ترکمنی، سید نورالدین میرنیا، مهشید قوامی پور (1397)
The Effect of Doping on the Magnetic Properties of Lanthanum Ferrite by the Sol Gel Method Mehrangiz moradi, Mehdi Khodabakhshi, Reza Gholipur, Seyed Noureddin Mirnia (2018)
سنتز و بررسی خواص ساختاری نانوذرات کلسیم سولفات بعد از آالیش با یون منگنز قدسیه قلی پور، مهرانگیز مرادی، مهدی خدابخشی، رضا قلی پور، سید نورالدین میرنیا (1396)
سنتز نانو کامپوزیت Al2O3-SiO2-TiO2 و بررسی اثر دما بر خواص فوتوکاتالیستی آن مریم آزاد، سید نورالدین میرنیا، رضا قلی پور (1396)
سنتز و ریخت شناسی نمونه BiVO4 پس از آلایش با یون Co با روش سل- ژل ملیحه کوهساری، سید نورالدین میرنیا، رضا قلی پور (1396)
سنتز نانوکامپوزیت Al2O3-SiO2-TiO2 به روش سل-ژل و بررسی اثر دما بر روی آن مریم آزاد، سید نورالدین میرنیا، رضا قلی پور (1396)
Study of the surface area of LaFe0/95Zn0/05O3,LaFe/5Zn0/5O3 nanoblocks before and after Calcination Mehrangiz moradi, Mehdi Khodabakhshi, Reza Gholipur, Seyed Noureddin Mirnia (2017)
سنتز نانو ذرات بیسموت وانادات آالیش شده با کبالت به روش سل- ژل و بررسی خواص آن ملیحه کوهساری، سید نورالدین میرنیا، رضا قلی پور (1396)
ساخت یکسوکننده نورگسیل آلی با نور سبز با استفاده از لایه گسیلنده هیدروکسی کوئینوآلومینیوم(Alq3) سید نورالدین میرنیا، علی بهاری، محمود رضایی، علی اصغر ایوبی، علی فلاح، مسعود ابراهیمی (1395)
Nanostructural properties of Fe3O4/ZnO nanocomposite Mojdeh Rounfard, Ali Ramzannezhad, Seyed Noureddin Mirnia, Ali Bahari (2016)
ساخت یکسوکننده ی نورگسیل آلی با استفاده از لایه انتقال دهنده MoO3 مسعود ابراهیمی، مینا اسماعیلی، علی رمضان نژاد، علی اصغر ایوبی، وحید فلاح، علی بهاری، سید نورالدین میرنیا (1395)
ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت فعال نوری CNT-TiO2 مجید فخاری، مهشید قوامی پور، سید نورالدین میرنیا (1395)
ساخت و مشخصه یابی نانوذرات WO3 با روش کندوپاش لیزر پالسی مجید فخاری، محمد جواد ترکمنی، سید نورالدین میرنیا (1395)
پایان نامه
مطالعه خواص اپتیکی نانوذرات اکسید روی به همراه ناخالصی های ایندیم و گالیم خاطره سالاری، سید نورالدین میرنیا، حسین میلانی مقدم (1397)
مطالعه خواص اپتیکی نانو ساختار اکسید زیرکونیوم آلاییده با مس سنتز شده به روش شیمیایی هادی داداشی تبارورزی، سید نورالدین میرنیا، حسین میلانی مقدم (1397)
سنتز نانوساختار دی اکسید سریم به روش شیمیایی و مطالعه خواص فوتوکاتالیستی آن محمد جواد رجبی فومشی، سید نورالدین میرنیا، حسین میلانی مقدم (1396)
مطالعه خواص اپتیکی نانوساختار SnO2/TiO2 سنتز شده به روش شیمیایی یونس رمضانی، سید نورالدین میرنیا، حسین میلانی مقدم (1396)
سنتز و بررسی مشخصه های نانوساختاری و بیولوژیکی نانوکامپوزیت /ZnO4O3Fe درحوزه سایبورگ مژده رویین فرد، سید نورالدین میرنیا، مجتبی محسنی، علی بهاری (1395)