1403/01/24

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 9117457437

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانو ذرات بیسموت وانادات آالیش شده با کبالت به روش سل- ژل و بررسی خواص آن
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سل- ژل، بیسموت وانادات، BET
سال 1396
پژوهشگران ملیحه کوهساری ، سید نورالدین میرنیا ، رضا قلی پور

چکیده

نمونه های بیسموت وانادات آالییده شده با کبالت به روش سل- ژل تهیه شدند. از بیسموت نیترات و آمونیوم وانادات به عنوان ماده شروع با نسبت مولی 1 استفاده شد. تأثیر ناخالصی کبالت روی ساختار بیسموت وانادات مورد بررسی قرار گرفت . در این پژوهش کاتیونهای کبالت بصورت یکنواخت در ساختار میزبان در مرحله ی ژل شدگی قرار گرفت. فازهای نمونه بیسموت وانادات آلاییده شده با کبالت توسط پراش پرتو ایکس (XRD) مشخص شدند. مورفولوژی و ترکیب شیمیایی نمونه های آلاییده شده با کبالت توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM)مطالعه شدند. گروه های عاملی نمونه بیسموت وانادات آلاییده شده با کبالت به وسیله ی طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه ( FT-IR )مشخص شد و مساحت سطح ویژه نمونه های بیسموت وانادات آلاییده شده با کبالت توسط اندازه گیری BET تعیین شدند.