1403/01/24

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 9117457437

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و ریخت شناسی نمونه BiVO4 پس از آلایش با یون Co با روش سل- ژل
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیسموت وانادات، سل- ژل
سال 1396
پژوهشگران ملیحه کوهساری ، سید نورالدین میرنیا ، رضا قلی پور

چکیده

نمونه های آماده شده به روش سل- ژل تهیه شدند. از بیسموت نیترات و آمونیوم وانادات به عنوان ماده شروع با نسبت مولی 1:1 استفاده شد که به مدت 3 ساعت در دمای 60 درجه سانتیگراد در اتانول حل شدند. ژل زرد رنگ حاصل در دماهای 400 و 600 درجه سانتیگراد به مدت 3 ساعت پخت داده شدند. فازهای نمونه بدست آمده توسط پراش پرتو ایکس ( XRD )مشخص شدند. مورفولوژی و ترکیب شیمیایی نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) مطالعه شدند و گروه های عاملی نمونه ها بوسیله ی طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه مشخص شد.