1403/01/24

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 9117457437

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه خواص اپتیکی نانو ساختار اکسید زیرکونیوم آلاییده با مس سنتز شده به روش شیمیایی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خواص اپتیکی، دی اکسیدزیرکونیوم، روش شیمیایی، طیف فتولومینسانس
سال 1397
پژوهشگران هادی داداشی تبارورزی(دانشجو)، حسین میلانی مقدم(استاد راهنما)، سید نورالدین میرنیا(استاد مشاور)

چکیده

دی اکسیدزیرکونیوم یکی از نانومواد پرکاربرد است که کاربرد فراوانی در تکنولوژی سلول های سوختی، سنسورهای اکسیژن، دستگاه-های فوتونیکی، پوشش حفاظتی برای آینه های اپتیکی دارد. این ماده به علت یکنواختی ترکیب و مقاومت مکانیکی و دمایی بالا، پایداری دی الکتریک مناسب، و شاخص انکسار بالا مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در حالت تعادل دی اکسیدزیرکونیوم به صورت چند شکلی می باشد و آلاییدن آن با کاتیون های دو یا سه ظرفیتی باعث پایداری آن می گردد. فرآیند دمای بالا باعث آسان شدن مسیر آلاییدگی می-شود و شبکه در مدت زمان کوتاهی به پایداری می رسد. در این پژوهش نانوساختار دی اکسیدزیرکونیوم آلاییده به مس را به روش شیمیایی سنتز، سپس اثر دمای کلسینه و ناخالصی مس بر خواص اپتیکی و طیف فتولومینسانس دی اکسیدزیرکونیوم بررسی شد.از ZrO(NH3)2.3H2O و Cu(NH3)2.3H2O به عنوان مواد اولیه در فرآیند ساخت استفاده شد. جهت مشخصه یابی نانوساختارها از میکروسکوپ الکترونی میدان روبشی(FESEM)، پراش اشعه ایکس(XRD) و طیف سنجی نوری فرابنفش-مرئی(UV-VIS) استفاده شد. تاثیر دمای کلسینه و آلاینده مس بر روی ثابت های اپتیکی نانوذرات دی اکسیدزیرکونیوم خالص و آلاییده با مس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد گاف اپتیکی دی اکسیدزیرکونیوم خالص و آلاییده با مس با افزایش دمای کلسینه کاهش یافت. طیف فتولومینسانس دی-اکسیدزیرکونیوم خالص و آلاییده با مس در طول موج برانگیخته 290 و 300 نانومتر نشان داد که پیک انتشار در هر دو نمونه در محدوده UV است و حاکی از جاهای خالی اکسیژن در شبکه ZrO2 می باشد.