1403/01/24

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 9117457437

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از روش زد-اسکن در تعیین خواص اپتیکی غیرخطی نانوذرات WO3 سنتز شده به روش لیزری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات WO3 ، کندوپاش لیزری ، لیزر YAG:Nd Switched-Q ، جذب غیرخطی
سال 1397
پژوهشگران مجید فخاری ، محمد جواد ترکمنی ، سید نورالدین میرنیا

چکیده

در این مقاله، سنتز نانوذرات WO3 به روش کندوپاش لیزری یک صفحه تنگستن خالص غوطه ور در آب گزارش می شود. به این منظور، هماهنگ اول یک لیزر YAG:Nd Switched-Q در شارهای لیزری cm2/J 22 ،11 ،12 به کار رفته است. روش های میکروسکوپی الکترونی عبوری (TEM)و پراکندگی نور دینامیکی (DLS)نشان می دهند که با افزایش شار لیزری، اندازه میانگین ذرات افزایش می یابد. آنالیز زد-اسکن برای تعیین ضریب شکست غیرخطی، ضریب جذب غیرخطی انجام می شود. مرتبه سوم غیرخطی پذیرفتاری و یافته شد که نانوذرات خودواگرا کننده WO3 می تواند برای عملکرد محدود کننده اپتیکی از طریق کاهش آستانه تحدید در نظر گرفته شود. از این گذشته، نمونه های تهیه شده در شارهای لیزری باالتر به دلیل اندازه ذره بزرگتر و متعاقباً جذب غیرخطی بیشتر کاربرد پذیرتر هستند.