1403/01/24

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 9117457437

مشخصات پژوهش

عنوان
ت أثیر زمانبندی ریختن ضد حلال کلروبنزن در فرآیند پوششدهی چرخشی در ساخت پروسکایت بر بازده سلول خورشیدی پروسکایت
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
روسکا یت، سلول خورشی دی، بهرهوری،کلروبنزن، بلو رین گی.
سال 1402
مجله فیزیک کاربردی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران سعید صالح پور ، علی بهاری ، حسین میلانی مقدم ، سید نورالدین میرنیا

چکیده

در سا لهای اخیر مطالعات بسیاری در بکارگیری مواد پروسکایتی در سلو لهای خورشیدی انجام شده است. فرآین د ریختن کلروبنزن بر بلورینگی پروسکایت و در نتیجه بازدهی سلول خورشیدی بدست آمده تأثیرگذار است. هدف ما در این مطالعه، یافت بهترین فاصله ی زمان ی برای ریخت ن کلروبنزن پس از شروع پوش شدهی چرخشی برا ی بدس ت آوردن پروسکایت با بیشترین بلورینگی بو د. پس از ریختن پی شماد هی پروسکایت بر روی زیرلایه و شرو ع ٩ و ١٢ ثانیه برای ریختن کلروبنزن مورد آزمای ش قرار گرفت. سپس نمونه حرارت ،٨ ،٦ ، چرخش، فواصل زمانی ٤ داده شد تا لای هی پروسکایت تشکیل شود، در برخی موارد لایه کدر بود که نشان دهند هی پروسکایت معیوب ب ا بلورینگی ناقص است. سپس لای ههای دیگر، از جمله اسپایرواُمتاد و اتصالات فلزی لای هنشانی شد. بررسی نموداره ا ١٦ درصد) برا ی / و مطالعات نشان م یدهد که در فاصله زمانی ٨ ثانیه برای ریختن کلروبنزن، بیشتری ن بازده ( ٧١ سلول خورشیدی بدست م یآید.