1403/01/24

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 9117457437

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی مشخصه های نانوساختاری و بیولوژیکی نانوکامپوزیت /ZnO4O3Fe درحوزه سایبورگ
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سایبورگ، نانوالکترونیک، ویژگی های ضد میکروبی، تست MTT ، نانوکامپوزیت /ZnO4O3F
سال 1395
پژوهشگران مجتبی محسنی(استاد مشاور)، سید نورالدین میرنیا(استاد مشاور)، علی بهاری(استاد راهنما)، مژده رویین فرد(دانشجو)

چکیده

حوزه سایبورگ به عنوان شاخه ای از علم پزشکی برای ادغام ساختارهای الکترونیکی با بافت های بیولوژیکی برای اهداف درمانی و حسگری مورد توجه است. در این پژوهش نانوکامپوزیت /ZnO4O3Fe با روش سل ژل سنتز شد. ویژگی های مغناطیسی، الکتریکی و نانوساختاری نمونه ها با استفاده از تکنیک های پراش پرتو ایکس ) XRD (، طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ) FTIR (، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ) FE-SEM (، طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس ) EDS (، میکروسکوپ الکترونی عبوری ) TEM (، مغناطیسسنج نمونه ارتعاشی ) VSM (، میکروسکوپ نیروی اتمی ) AFM (، طیفنگاری فوتوالکترونی پرتوی ایکس ) XPS ( و بررسی های حرارتی وزنی ) – TGA ( مورد مطالعه قرار گرفت. برای بکار بردن این نانوکامپوزیت در بدن نیاز به انجام تست های ضد میکروبی و سمیت داشتیم. تست های ضد میکروبی به روش کربی بایر در مقابل باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس ) - S. aureus (، باسیلوس سوبتیلیس ) B. subtilis (، اشریشیا کلی ) E. coli ( و سودوموناس آئروژینوزا ) P. aeruginosa (، همچنین تست های سمیتی به روش MTT در مقابل سلول های سرطان سینه (MCF-7) انجام شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نانوکامپوزیت /ZnO4O3Fe با نسبت مولی 1:10 می تواند نمونه مناسبی جهت کاربرد در حوزه سایبورگ باشد. با استفاده از دستگاه 132GPS- و تکنیک ولتاژ دوره ای مشخصه های الکترونیکی نانوذات تولید شده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج قابل قبولی جهت بکارگیری نانوذرات به عنوان نانوترانزیستورهای اثر میدانی در تراشه های سایبرگی بدست آمد.