1403/05/04
حجت صفار حیدری

حجت صفار حیدری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113120515

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بازشناسی مؤلفه های راهبردهای یاددهی - یادگیری در آموزش وپرورش بر مبنای فلسفi هستی گرا مکرمه شعبان پور کارنامی، میمنت عابدینی بلترک، حجت صفار حیدری (1403)
پداگوژی دانشگاهی: پدیدهای مغفول در نظام آموزش عالی ایران خدایار سلیمانی مطلق، ابراهیم صالحی عمران، محمد یمنی دوزی سرخابی، حجت صفار حیدری (1401)
بررسی وضعیت موجود و مطلوب آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران صمد ایزدی، یوسف عالی پور، ابراهیم صالحی عمران، حجت صفار حیدری (1401)
Investigating the degree of attention to the environmental crisis in the content of elementary school textbooks میمنت عابدینی بلترک، حجت صفار حیدری (1400)
طراحی الگوی حرفه گرایی در دانشگاه های ایران سید احمد واردی، ابراهیم صالحی عمران، حجت صفار حیدری، مرتضی کرمی (1399)
طراحی مدل چابکی فرهنگی اعضاء هیئت علمی دانشگاه های ایران میترا تیموری، ابراهیم صالحی عمران، محمد یمنی دوزی سرخابی، حجت صفار حیدری (1399)
آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران یوسف عالی پور، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، حجت صفار حیدری (1399)
تحلیل و تبیین اندیشه های عرفانی مولانا و دلالت های آن در تربیت سیاسی رضا قنبری، حجت صفار حیدری، مریم غفاری چراتی (1398)
اصول و روش های تربیتی مسئولیت پذیری در آموزه های اسلامی فاطمه داداشی، حجت صفار حیدری، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1397)
POSITION OF CULTURAL AGILITY IN NATIONAL AND SUPPORTING DOCUMENTS OF IRAN HIGHER EDUCATION SYSTEM Ebrahim Salehi Omran, Miitra Teymouri, Mohammad Yamani Douzi Sorkhabi, Hojjat Saffarheidari (2015)
مطالعه وضعیت و موانع توجه به مولفه های تربیت شهروندی اسلامی عرفانه قاسمی خوشرودی، حجت صفار حیدری (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
پایان نامه
تاملی فلسفی در باره نقش تعلیم و تربیت در حل بحران های زیست محیطی مریم جهانیان بهنمیری، مهدی خبازی کناری، حجت صفار حیدری (1402)
نقد و بررسی آراء فلسفی و روانشناختی و تربیتی پیاژه مونا کرمی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری، حجت صفار حیدری (1402)
نقد و بررسی نظریه عدالت و نسبت آن با تعلیم و تربیت در یونان باستان حسینعلی خیالی بابلی، مهدی خبازی کناری، حجت صفار حیدری (1402)
بررسی و تحلیل رویکرد های فلسفی- تربیتی گوپنیک درباره ی آموزش تفکر به کودکان عاطفه میقانی، حجت صفار حیدری، مهدی خبازی کناری (1402)
تبیین مفهوم آزادی در اندیشه آیزایا برلین و موارد کاربرد آن در آموزش و پرورش ایران مریم عباسی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری، حجت صفار حیدری (1402)
تحلیل چشم اندازهای فلسفی کار و کاربیست ها انها در حوزه تربیت حرفه ای شبنم بابل فرضی، مهدی خبازی کناری، حجت صفار حیدری (1401)
تحلیل محتوای کتب دوره دوم ابتدایی براساس مولفه های تربیت زیبایی شناختی نغمه ناصری نوایی، میمنت عابدینی بلترک، حجت صفار حیدری (1401)
بررسی نقش تربیت اخلاقی در شکل گیری هویت دینی با تاکید بر اندیشه های علامه طباطبایی مطهره اسمعیل زاده آرائی، حجت صفار حیدری، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1401)
بررسی انتقادی دو روایت نواندیشی و سنت‌گرایی دینی درباره تربیت مدنی مریم طالب نژاد، مهدی خبازی کناری، حجت صفار حیدری (1401)
طراحی راهبردهای یاددهی-یادگیری در سیستم آموزش عمومی براساس ایده های اساسی در فلسفه وجودی مکرمه شعبان پور کارنامی، حجت صفار حیدری، میمنت عابدینی بلترک (1401)
رویکردی جامعه شناختی در باره نقش کیفیت منظر خیابانی در اخلاقیات شهری مریم شعبانی، حجت صفار حیدری، ایرج اسدی، محمود شارع پور (1401)
جایگاه تربیت شهروند جهانی در محتوای کتاب درسی دوره ی متوسطه اول مریم غفاری چراتی، میمنت عابدینی بلترک، حجت صفار حیدری (1400)
طراحی مدل حرفه گرایانه آموزش عالی ایران سید احمد واردی، مرتضی کرمی، حجت صفار حیدری، ابراهیم صالحی عمران (1400)
بررسی اصلاحات آموزشی در ایران با تاکید بر اندیشه یاسپرس روجا حیدرنژاد، مهدی خبازی کناری، حجت صفار حیدری (1399)
بررسی نسبت بین هیچ انگاری، فرهنگ و تربیت با تاکید بر آرای تربیتی نیچه حانیه نظر زاده، مهدی خبازی کناری، حجت صفار حیدری (1399)
بررسی وضعیت موجود آزادی علمی در نظام آموزش عالی و ارائه الگوی مطلوب یوسف عالی پور، حجت صفار حیدری، ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی (1399)
ارائه مدل استاندارد صلاحیت حرفه ای معلمان مقطع متوسطه کلثوم غلامی، حجت صفار حیدری، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران (1398)