06 فروردین 1402
حجت صفار حيدري

حجت صفار حیدری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فلسفه تربیت
تلفن: 9113120515
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
میمنت عابدینی بلترک، حجت صفار حیدری (1401) آموزش محیط زیست در سیستم آموزشی ایران: تحلیل برنامه درسی دوره ابتدایی محیط شناسی: 48(3); 279-300
2
میمنت عابدینی بلترک، حجت صفار حیدری (1400) تحلیل محتوای تفکر فلسفی در سیستم آموزش عمومی جمهوری اسلامی ایران پژوهش های برنامه درسی: 11(1); 105-132
3
میمنت عابدینی بلترک، حجت صفار حیدری (1400) Investigating the degree of attention to the environmental crisis in the content of elementary school textbooks آموزش محیط زیست و توسعه پایدار: 9(4); 47-60
4
سید احمد واردی، ابراهیم صالحی عمران، حجت صفار حیدری، مرتضی کرمی (1399) طراحی الگوی حرفه گرایی در دانشگاه های ایران آموزش عالی ایران: 12(4); 97-127
5
میترا تیموری، ابراهیم صالحی عمران، محمد یمنی دوزی سرخابی، حجت صفار حیدری (1399) طراحی مدل چابکی فرهنگی اعضاء هیئت علمی دانشگاه های ایران آموزش عالی ایران: 12(4); 97-127
6
حجت صفار حیدری (1399) تأملی درباره روایتهای فرهنگی اثرگذار بر آموزش عالی ایران: تلفیق یا التقاط پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت: 10; 28 - 45
7
یوسف عالی پور، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، حجت صفار حیدری (1399) آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: دوره هفتم، شماره 15; 267-296
8
سعید صفارحیدری، حجت صفار حیدری (1399) خوانشی جامعه شناسانه از نوستالژی در مدرنیسم ادبی ( با تأکید برآرای زیمل، وبر و لوکاچ ) پژوهشنامه مکتب های ادبی: 4; 136- 114
9
رضا قنبری، حجت صفار حیدری، مریم غفاری چراتی (1398) تحلیل و تبیین اندیشه های عرفانی مولانا و دلالت های آن در تربیت سیاسی مطالعات عرفانی: 1; 160-133
10
حجت صفار حیدری (1398) نقدی فلسفی بر روایت کیفیت به مثابه کارآیی در آموزش عالی ایران راهبرد فرهنگ: دوره و شماره: دوره 12، شماره 47،; 81-107
11
حجت صفار حیدری، سعید صفارحیدری (1398) تأملی پدیدارشناختی درباره نسبت طبیعتگردی و تخریب محیط زیست: با تأکید بر اندیشههای فلسفی هایدگر برنامه ریزی و توسعه گردشگری: سال هشتم، شماره ی 28.; 8-32
12
Hojjat Saffarheidari, ُُSaeed Saffarheidari (2019) Nationalism and the Construction of Modern Education in Iran and Turkey: A Comparative Study Iranian Journal of Comparative Education: 2019, 2(2); 154-176
13
فاطمه داداشی، حجت صفار حیدری، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1397) اصول و روش های تربیتی مسئولیت پذیری در آموزه های اسلامی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی: شماره 41; 155-180
14
حجت صفار حیدری (1396) آموزش عالی،کنش اخلاقی و گردشگری پایدار: رویکردی هرمنوتیکی برنامه ریزی و توسعه گردشگری: سال ششم، شماره 20; 8-33
15
Ebrahim Salehi Omran, Miitra Teymouri, Mohammad Yamani Douzi Sorkhabi, Hojjat Saffarheidari (2015) POSITION OF CULTURAL AGILITY IN NATIONAL AND SUPPORTING DOCUMENTS OF IRAN HIGHER EDUCATION SYSTEM Academic Reviews in Educational, Physical sciences and Psychology: 3; 1-8
16
عرفانه قاسمی خوشرودی، حجت صفار حیدری (1394) مطالعه وضعیت و موانع توجه به مولفه های تربیت شهروندی اسلامی فرهنگ در دانشگاه اسلامی: 5; 273-302
17
رضا ستاری، حجت صفار حیدری، منیره محرابی کالی (1394) شخصیت رستم بر اساس داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه و نظریه ی «خودشکوفایی» آبراهام مزلو متن پژوهی ادبی: 64; 83-110
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
میمنت عابدینی بلترک، حجت صفار حیدری (1400) بازنمایی آموزش محیط زیست در سیستم آموزش عمومی ایران دانشگاه مازندران
2
پایان‌نامه
1
نغمه ناصری نوایی، حجت صفار حیدری، میمنت عابدینی بلترک (1401) تحلیل محتوای کتب دوره دوم ابتدایی براساس مولفه های تربیت زیبایی شناختی
2
3
مکرمه شعبان پور کارنامی، میمنت عابدینی بلترک، حجت صفار حیدری (1401) طراحی راهبردهای یاددهی-یادگیری در سیستم آموزش عمومی براساس ایده های اساسی در فلسفه وجودی
4
5
مریم غفاری چراتی، حجت صفار حیدری، میمنت عابدینی بلترک (1400) جایگاه تربیت شهروند جهانی در محتوای کتاب درسی دوره ی متوسطه اول
6
سید احمد واردی، ابراهیم صالحی عمران، حجت صفار حیدری، مرتضی کرمی (1400) طراحی مدل حرفه گرایانه آموزش عالی ایران
7
روجا حیدرنژاد، حجت صفار حیدری، مهدی خبازی کناری (1399) بررسی اصلاحات آموزشی در ایران با تاکید بر اندیشه یاسپرس
8
حانیه نظر زاده، حجت صفار حیدری، مهدی خبازی کناری (1399) بررسی نسبت بین هیچ انگاری، فرهنگ و تربیت با تاکید بر آرای تربیتی نیچه
9
یوسف عالی پور، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، حجت صفار حیدری (1399) بررسی وضعیت موجود آزادی علمی در نظام آموزش عالی و ارائه الگوی مطلوب
10
کلثوم غلامی، ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی، حجت صفار حیدری (1398) ارائه مدل استاندارد صلاحیت حرفه ای معلمان مقطع متوسطه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!