10 فروردین 1402
غلامرضا ملكشاهي

غلامرضا ملکشاهی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران- گروه جغرافیا
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیای آمایش
تلفن: 01135302649
دانشکده:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی جغرافیای آمایش (1364 - 1367)
  • فوق لیسانس جغرافیای آمایش (1362 - 1364)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فاطمه الله قلی تبار نشلی، صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی (1399) پیشنویس تحلیل رابطه میان تراکم ساختمانی و سطح پایداری محلات شهر بابلسر آمایش جغرافیایی فضا: 10 (36); 163-178
2
غلامرضا ملکشاهی، وحید بارانی پسیان، اصغر آقایی، محمد حسین نامی، معصومه مولوی (1398) تحلیل الگوی فضایی شاخص های کیفیت زندگی در اجتماعات شهری (نمونه موردی: اسلامشهر) نگرش های نو در جغرافیای انسانی: پیاپی 45; 111-129
3
4
غلامرضا ملکشاهی، صدیقه لطفی، نیلوفر تقی زاده (1398) بررسی اثرات کاربری های صنعتی-کارگاهی در مبادی ورودی شهر (مطالعه موردی شهر گرگان) جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای: 9; 79-98
5
غلامرضا ملکشاهی، عامر نیک پور، سپیده غلامی (1397) شناخت و ارزیابی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مورد مطالعه: شهرآمل) جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 12(5); 327-350
6
غلامرضا ملکشاهی، مصطفی قدمی، مژگان باقری حجت (1397) ظرفیت سنجی توسعه میان افزا در حوزه های اصلی و فضاهای ساخته شده منطقه دو اهواز مطالعات ساختار و کارکرد شهری: شماره 16; 129-152
7
غلامرضا ملکشاهی، عامر نیک پور، سپیده غلامی (1397) شناخت و ارزیابی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: دوره 5، شماره 12 پاییز و زمستان 1397; 327-350
8
غلامرضا ملکشاهی، عامر نیک پور، ساناز حبیبی (1397) مقایسه میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر دولتی و خود مالک (مطالعه موردی: شهر آمل) فصلنامه مطالعات شهری: شماره 27; 41-52
9
عامر نیک پور، غلامرضا ملکشاهی، محمد مهدی فقیه عبداللهی، ماریا قریشی نیاکی (1397) تحلیل رابطه میان فرم شهر و احساس امنیت (مورد مطالعه: شهر آمل) پژوهشنامه جغرافیای انتظامی: دوره 1397، شماره 22، تابستان 1397; 63-84
10
غلامرضا ملکشاهی، صاحبه وکیلی (1396) پیشنویس مقاله چاپ شده ثبت شده در 1397/09/19 8:58:19 ب.ظ بررسی توزیع خدمات عمومی بر اساس عدالت اجتماعی (نمونه موردی:شهر سقز) جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای: شماره 25; 147-170
11
صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی، مریم نجفی (1395) بررسی نقشِ شهرهای نوپا و کوچک درتعادل بخشی سیستم های شهری آمایش جغرافیایی فضا: شماره 21; 103-114
12
صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی، مریم نجفی (1395) بررسی نقشِ شهرهای نوپا و کوچک درتعادل بخشی سیستم های شهری. مطالعه موردی: شهر خشرودپی آمایش جغرافیایی فضا: سال 6 شماره 21; 103-114
13
عامر نیک پور، غلامرضا ملکشاهی، فاطره رزقی رمی (1394) ارزیابی شاخص های توسعه پایدار شهری با تاکید بر عدالت در توزیع خدمات (مورد مطالعه:شهر بابل) پژوهش و برنامه ریزی شهری: شماره 22; 125-138
14
15
رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی، عبدالحمید محمدی (1393) ارزیابی نقش سکونتگاه های غیررسمی در گسیختگی فضایی ساختار شهری (مطالعه موردی: شهر گنبدکاووس) برنامه ریزی فضایی (جغرافیا): شماره 15; 65-86
16
مصطفی قدمی، غلامرضا ملکشاهی، امیر اکبری مهام، ایرج محسنی (1390) پیشنویس مقاله چاپ شده ثبت شده در 1397/09/20 1:11:11 ب.ظ بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری نمونه ی مورد مطالعه: شهر بابلسر جغرافیا و توسعه: شماره 21; 181-197
مقاله ارائه‌شده
1
رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی، حسین یوسفوند (1399) تحلیلی بر وضعیت شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر خرم آباد هفتمین همایش ملی مطالعات وتحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری وشهرسازی ایران، ایران¡ تهران
2
رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی، اکرم لطفی (1397) بررسی نقش مشارکت شهروندان در مدیریت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی منطقه یک تهران) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری در ایران، ایران¡ تهران
3
غلامرضا ملکشاهی، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، محبوبه کوچک زاده (1396) مطالعه مقایسه ای کیفیت محیط های مسکونی وغیرمسکونی (نمونه موردی: شهرساری دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران¡ بابلسر
4
غلامرضا ملکشاهی، عامر نیک پور، اعظم تاجی نژاد (1395) بررسی پراکنش فضایی خدمات عمومی (عدالت فضایی) در نواحی مختلف شهر گرگان با استفاده از مدل خودهمبستگی فضایی اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی، ایران¡ آمل
5
صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی، فاطمه الهقلی تبار نشلی (1395) بررسی تاثیر تراکم ساختمانی بر پایداری محله ای با استفاده از GIS (نمونه موردی بابلسر) اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی، ایران¡ آمل
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!