1403/01/25
غلامرضا ملکشاهی

غلامرضا ملکشاهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 01135302649

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد جغرافیای آمایش (1362 - 1364)
    عنوان رساله:
  • دکترای تخصصی جغرافیای آمایش (1364 - 1367)
    عنوان رساله:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
پیشنویس تحلیل رابطه میان تراکم ساختمانی و سطح پایداری محلات شهر بابلسر فاطمه الله قلی تبار نشلی، صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی (1399)
تحلیل الگوی فضایی شاخص های کیفیت زندگی در اجتماعات شهری (نمونه موردی: اسلامشهر) غلامرضا ملکشاهی، وحید بارانی پسیان، اصغر آقایی، محمد حسین نامی، معصومه مولوی (1398)
شناخت و ارزیابی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری غلامرضا ملکشاهی، عامر نیک پور، سپیده غلامی (1397)
تحلیل رابطه میان فرم شهر و احساس امنیت (مورد مطالعه: شهر آمل) عامر نیک پور، غلامرضا ملکشاهی، محمد مهدی فقیه عبداللهی، ماریا قریشی نیاکی (1397)
بررسی نقشِ شهرهای نوپا و کوچک درتعادل بخشی سیستم های شهری صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی، مریم نجفی (1395)
ارزیابی نقش سکونتگاه های غیررسمی در گسیختگی فضایی ساختار شهری (مطالعه موردی: شهر گنبدکاووس) رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی، عبدالحمید محمدی (1393)
مقاله ارائه شده
تحلیلی بر وضعیت شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر خرم آباد رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی، حسین یوسفوند (1399)
بررسی نقش مشارکت شهروندان در مدیریت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی منطقه یک تهران) رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی، اکرم لطفی (1397)
مطالعه مقایسه ای کیفیت محیط های مسکونی وغیرمسکونی (نمونه موردی: شهرساری غلامرضا ملکشاهی، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، محبوبه کوچک زاده (1396)
بررسی تاثیر تراکم ساختمانی بر پایداری محله ای با استفاده از GIS (نمونه موردی بابلسر) صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی، فاطمه الهقلی تبار نشلی (1395)
پایان نامه
بررسی رضایت مندی شهروندان از مراکز درمانی محله ای (مورد مطالعه : شهربابل) مجتبی مقنعی طبری، رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی (1400)
سنجش و ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهر فریدونکنار)" فاطمه صالحی، رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی (1400)
رابطۀ اسکان غیر رسمی و توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر کرمانشاه، منطقه جعفرآباد) زهرا شهبازی، غلامرضا ملکشاهی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1395)
نقش مشارکت مردم در باززنده سازی بافت فرسوده مطالعه موردی: شهرستان فریدونکنار محمد علیزاده نیا، رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی (1395)
تاثیر تراکم ساختمانی بر پایداری محله های شهری (مورد مطالعه: شهر بابلسر) فاطمه الهقلی تبار نشلی، غلامرضا ملکشاهی، صدیقه لطفی (1395)