1403/02/30
غلامرضا ملکشاهی

غلامرضا ملکشاهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 01135302649

مشخصات پژوهش

عنوان
شناخت و ارزیابی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مورد مطالعه: شهرآمل)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مشارکت، مشارکت شهروندی، مدیریت شهری، آمل
سال 1397
مجله جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا ملکشاهی ، عامر نیک پور ، سپیده غلامی

چکیده

مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها پدیده ی نوینی نیست، گرچه از نیمه دوم قرن بیستم اهمیت بیشتری یافته است. برای تقویت و گسترش این مفهوم، شناخت عوامل مرتبط با آن امری ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه ساکنان شهر آمل و حجم نمونه را 352 نفر تشکیل داده اند. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه ای) و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. نتایج آزمونT نشان می دهد که میزان مشارکت شهروندان کمتر از حد متوسط بوده است. از بین انواع مشارکت شهروندان، تنها مشارکت اجتماعی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار داشته و مشارکت های مالی، فیزیکی، فکری، ذهنی و سیاسی از حد متوسط پایین تر بوده است. نتایج رگرسیون نشان می دهد که از بین 8 مولفه که مورد آزمون قرار گرفتند، تنها چهار مولفه عضویت انجمنی، آگاهی، بی قدرتی و پایگاه اجتماعی – اقتصادی با ضرایب همبستگی 383/0، 333/0، 230/0- و 227/0 به ترتیب با میزان مشارکت رابطه داشته اند.