1403/02/30
غلامرضا ملکشاهی

غلامرضا ملکشاهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 01135302649

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پراکنش فضایی خدمات عمومی (عدالت فضایی) در نواحی مختلف شهر گرگان با استفاده از مدل خودهمبستگی فضایی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
عدالت فضایی، خدمات عمومی شهری، خودهمبستگی فضایی، GIS ،شهر گرگان
سال 1395
پژوهشگران غلامرضا ملکشاهی ، عامر نیک پور ، اعظم تاجی نژاد

چکیده

انتظار شهروندان از مدیریت شهری، عدالت در دستیابی به فرصت ها، توزیع مناسب عملکردها و خدمات و دسترسی مناسب به مراکز خدمات دهی و فعالیتی است. روش مطالعه، تحلیلی و توصیفی است و هدف عمده تحقیق تحلیل توزیع فضایی تسهیلات شهری و دسترسی به آن می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، علاوه بر کاربرد گسترده ی انواع توانمندی های سیستم اطلاعات جغرافیایی ازجمله ترکیب نقشه، تعیین حریم، تحلیل شبکه، از مدل خودهمبستگی فضایی (Spatial Autocorrelation) شاخص موران (Moran’s I) و آماره عمومی G با سیستم اطلاعات جغرافیایی (Arc GIS) و نرم افزار Geo Data که به وسیله ی آن امکان تحلیل توزیع فضایی تسهیلات شهری فراهم شده و به تحلیل توزیع فضایی و دسترسی به 12 نوع تسهیلات عمومی شهری گرگان پرداخته است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که بر اساس شاخص موران که برابر (Moran's I=0.476936) می باشد. الگوی توزیع و تمرکز فضایی تسهیلات عمومی در شهر گرگان از نوع خوشه ای است. همچنین مقدار آماره-ی عمومی G، برابر 0٫000451 و امتیاز برابر Z Score=-5.523 است. بنابراین الگوی فضایی تمرکز تسهیلات شهری گرگان از نوع خوشه ای با نقاط تمرکز پایین (سرد) است. همچنین مقدار ضریب موران دومتغیره برابر با 0٫32 می باشد ، که بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین جمعیت و تسهیلات عمومی است.