1403/02/30
غلامرضا ملکشاهی

غلامرضا ملکشاهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 01135302649

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رضایت مندی شهروندان از مراکز درمانی محله ای (مورد مطالعه : شهربابل)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رضایت مندی ، شبکه بهداشت ، مراکز درمانی محله ای، استان مازندران ، شهر بابل
سال 1400
پژوهشگران مجتبی مقنعی طبری(دانشجو)، رحیم بردی آنامرادنژاد(استاد مشاور)، غلامرضا ملکشاهی(استاد راهنما)

چکیده

در دنیای امروز ی و در کشـور ایران، شبکه بهداشت و درمان محله، کوچـک ترین واحد مستقل نظام بهداشـت و درمان کشور را تشـکیل می دهد که وظیفه اصلی مراکز بهداشتـی درمانی ارائه مراقبت های بهداشتـی به جمعـیت تحت پوشـش و در صورت لزوم، ارجـاع آن ها به سطوح بالاتر و از جمله به بیمارستان است. در این راستا محقق نظریه رضایت مندی ار باب رجوع که هدف آن بررسی تاثیر روابط و بستر اجتماعی براحساسات کنشگران که از نظریه های احساسات تئودورکمپراست به عنوان دیدگاه غالب از آن استفاده کرده است و در چارچوب آن پرسشنامه ای مطرح کرده و با روایی و پایایی سنجی آن تعداد 375 نفر را به عنوان حجم نمونه انتخاب نموده و پس از مصاحبه و پرسشنامه داده ها را وارد نرم افزارspss کرده است. با کمک آزمون کولموگروف اسمیرنوف به عنوان ابزاری برای تعین نرمال و یا غیر نرمال بودن داده ها، آزمون تی تک نمونه ای را به عنوان روشی قابل اطمینان و دسترسی سریع به پاسخ سوالات مورد نظر و تحلیل داده های میدانی برگزید. بعد از تحلیل داده ها به این نتیجه دست یافت میزان رضایت مندی مراجعه کنندگان از حد مطلوبی برخوردار است و میانگین شاخص های وضعیت ظاهری، تضمین، قابلیت اطمینان، تمایل به پاسخگویی و همدلی بالاتر ازحد مطلوب(3) بوده است و این بیانگر این است مسولین، پزشکان و سایر کارکنان در مراکز محله ای شهر بابل نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند و با بکارگیری تجهیزات و امکانات با کیفیت، با عملکردی مناسب توانسته اند همواره رضایت مردم را نسبت خود جلب کنند و همین امر سبب شد تا دیدگاه دیگر ساکنین مناطق شهرستان به مراکز بهداشتی درمانی محله ای شهر بابل معطوف شود و و بعضا بابل به عنوان مرکز پزشکی استان تلقی گردد. در انتها برای اینکه رضایت مندی افراد همواره پا پرجا باشد و به حد ایده آل برسد راهکارهایی از سوی محقق ارائه شد که دست یابی به حد ایده آل رضایت مندی را قوت می بخشد.