1403/02/30
غلامرضا ملکشاهی

غلامرضا ملکشاهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 01135302649

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات کاربری های صنعتی-کارگاهی در مبادی ورودی شهر (مطالعه موردی شهر گرگان)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
صنایع و کارگاه های مزاحم شهری ، ورودی شهر، منطقه بندی، منطقه ی آمایش هماهنگ، منطقه ی فعالیت های اقتصادی، شهر گرگان.
سال 1398
مجله جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا ملکشاهی ، صدیقه لطفی ، نیلوفر تقی زاده

چکیده

جایگیری نامناسب و سازمان نیافته ی برخی از فعالیت های صنعتی، تولیدی و خدماتی در فضاهای شهری در سلامت جسمی و روانی شهروندان و همچنین در سیما و منظر شهرها تاثیر نامطلوب می گذارند. هدف این مقاله مطالعه وضعیت موجود و سنجش نگرش شهروندان در مورد اثرات کارگاه ها و کاربری های صنعتی بر مبادی ورودی شهر گرگان (ورودی های شرقی، غربی و شمالی) است و با الهام از مبانی نظری تحقیق، و بومی سازی آن در قالب چهار بعد زیست محیطی، کالبدی، سیما و منظر شهری، و ترافیکی انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی است و جمع آوری داده ها با انجام تحقیقات میدانی، پیمایشی و با استفاده از ابزارهایی چون مشاهده و پرسشنامه انجام شده است. نمونه آماری شامل 384 نفر از ساکنین این ورودی ها که به روش احتمالی طبقه بندی شده انتخاب شده اند. جهت بررسی نرمال بودن داده ها، از آزمون هاای آماری کولموگوروف-اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک در نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد و به دلیل غیر نرمال بودن داده ها، از آزمون ناپارامتریک دوجمله ای (باینومینال) استفاده شد. نتایج حاصله نشان می دهند که از نظر شهروندان، کارگاه ها و کاربری های صنعتی مستقر در ورودی های شرقی و غربی تاثیرات نامطلوبی در وضعیت زیست محیطی این ورودی ها دارند، در حالی که در ورودی شمالی این تاثیر نامطلوب نسبتا کمتر است. در رابطه با اثرات کالبدی، نتایج در دو ورودی شرقی و غربی نشان دهنده ی تاثیر نسبتا زیاد ولی در مورد ورودی شمالی، تفاوت میانگین با نقطه انقطاع (3) معنی دار نیست. در رابطه با تاثیر روی سیما و منظر و ترافیک، در ورودی های شرقی و غربی تاثیر نسبتا زیاد، در حالی که در ورودی شمالی تاثیر کمی می گذارند. این نسبت تاثیر گذاری منطقی به نظر می رسد، زیرا تعداد کارگاه ها و کاربری های صنعتی در ورودی شمالی نسبت به ورودی های دیگر ناچیز می باشد. نتایج به دست آمده، با نتایج پیشینه ی تحقیق مقایسه شد، نتایج نشان داد که تصمیم گیران در برنامه ریزی های گذشته، اهمیت و ارزش منابع طبیعی و محیط زیست را نادیده گرفته اند و بسیاری از صنایع بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی، طراحی و بهره برداری شده اند. جانمایی های نا مطلوب و بدون برنامه صنایع و کارگاه ها و بی توجهی به آیین نامه های منطقه بندی و کاربری زمین، از جمله مشکلات ریشه ای شهرهای مورد مطالعه بوده است. نتایج این تحقیق مشکل