1403/02/30
غلامرضا ملکشاهی

غلامرضا ملکشاهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 01135302649

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش مشارکت مردم در باززنده سازی بافت فرسوده مطالعه موردی: شهرستان فریدونکنار
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مشارکت، باززنده سازی، بافت فرسوده، فریدونکنار
سال 1395
پژوهشگران محمد علیزاده نیا(دانشجو)، رحیم بردی آنامرادنژاد(استاد مشاور)، غلامرضا ملکشاهی(استاد راهنما)

چکیده

برای تقویت و گسترش امر مشارکت مردم در برنامه ریزی ، شناخت عوامل مؤثر بر این امر ضروری است. مشارکت در کشور ما پدیده تازه ای نیست اما با رشد شهرنشینی ، لزوم بازبینی در این مفهوم و ارائه الگوی مناسب با نیازهای امروزی شهروندان احساس می گردد. تحقیق حاضر به بررسی نقش مشارکت شهروندان در بافت فرسوده شهری و شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در شهر فریدونکنار می پردازد. این پژوهش از نظر روش شناسی از نوع توصیفی- تحلیلی ، روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و روش نمونه گیری، پیمایشی که حجم نمونه برابر 410 نفر بوده است . برای تحلیل و شناخت وضعیت بافت فرسوده و مشارکت از آزمون T تک نمونه ایی، جهت بررسی رابطه بین مشارکت و توسعه پایدار از ضریب همبستگی پیرسون ، برای شناخت موثرترین عامل که در مشارکت تأثیر دارد از رگرسیون و برای رتبه بندی انواع مشارکت از آزمون فریدمن استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس آزمون تی تک نمونه ای میزان مشارکت مردم در امور شهری از دیدگاه ساکنین پایین می باشد ؛ به گونه ای که متوسط مشارکت از دیدگاه ساکنین شهر فریدون کنار برابر با 54/2 بوده است و از حد متوسط آن پایین است . براساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده از دیدگاه ساکنین رابطه معناداری (254/0 در سطح معناداری 000/0) وجود دارد اما ازدیدگاه کارشناسان ارتباطی معناداری (09/0- در سطح معناداری 636/0) وجود ندارد. همچنین براساس نتایج آزمون رگرسیون با توجه به دیدگاه ساکنین شهر فریدون کنار ، متغیر اعتماد اجتماعی به عنوان مؤثرترین مؤلفه مؤثر بر میزان مشارکت مردم در امور شهری قلمداد شده است . کلمات کلیدی: مشارکت، باززنده سازی، بافت فرسوده، فریدونکنار