1403/02/30
غلامرضا ملکشاهی

غلامرضا ملکشاهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 01135302649

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل رابطه میان فرم شهر و احساس امنیت (مورد مطالعه: شهر آمل)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
احساس امنیت، فرم شهر، آمل
سال 1397
مجله پژوهشنامه جغرافياي انتظامي
شناسه DOI
پژوهشگران عامر نیک پور ، غلامرضا ملکشاهی ، محمد مهدی فقیه عبداللهی ، ماریا قریشی نیاکی

چکیده

گسترش شهرنشینی و ایجاد شرایط خاص زندگی نیازمند نگاه ویژه به مقوله فضای امن شهری است تا بتوان ابعاد گوناگون احساس امنیت را درک و به کشف عوامل تأثیرگذار در آن پرداخت. هدف پژوهش حاضر شناسایی فرم محلات شهر و تبیین رابطه میان آنها و احساس امنیت است. نوع پژوهش حاضر کاربردی است و در تدوین آن از روشهای توصیفی- تحلیلی و اسنادی-پیمایشی استفاده شده است . دادههای مورداستفاده از بلوکهای آماری و از طریق پرسشنامههایی که بهطور تصادفی و متناسب با جمعیت هر محله در بین شهروندان توزیع شد، به دست آمد و برای استخراج و تحلیل دادههای این استفادهشده است. بر این اساس، ابتدا فرم محلات مشخص و سپس SPSS و GIS پژوهش از نرمافزار 0 برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ آن برابر با ( )به ٫84 دست آمد و برای محاسبه اختلاط کاربریهای شهری از مدل ضریب آنتروپی شانون بهره گرفته شد. نتایج حاصله از پایش آماری اطلاعات جمعآوریشده، نشان داد که رابطه معناداری بین فرم شهر و احساس امنیت ، احساس امنیت وجود دارد؛ بهطوریکه با افزایش میزان فشردگی در محلات شهری بیشتری در بین ساکنان این محلات ایجاد میشود.