1403/02/30
غلامرضا ملکشاهی

غلامرضا ملکشاهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 01135302649

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشنویس تحلیل رابطه میان تراکم ساختمانی و سطح پایداری محلات شهر بابلسر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تراکم ساختمانی، پایداری، محلههای شهری، بابلسر
سال 1399
مجله آمايش جغرافيايي فضا
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه الله قلی تبار نشلی ، صدیقه لطفی ، غلامرضا ملکشاهی

چکیده

افزایش روزافزون جمعیت شهری، محدودیت منابع و لزوم بهره وری عقلایی از امکانات موجود، اهمیت توجه به مقوله تراکم در شهرها را دوچندان می نماید. زیرا تعیین تراکم جمعیتی و ساختمانی از مهـم تـرین ابزارهـای شهرسازی در راستای تعادل بخشی و ایجاد نظم در سیستم پیچیده شهری است. بر ایـن اسـاس، لـزوم نگرشـی ریشهای و عمیق به مبحث تراکم شهری و تاثیرات آن بر سایر پدیدههای شهری بیش از پیش احساس میگـردد. روششناسی تحقیق حاضر مبتنی بر رویکردهای تحلیلی-توصیفی میباشد. بهمنظور گـردآور ی اطلاعـات جهـت بررسی تراکم ساختمانی از بلوکهای آماری سال 1395 مرکز آمار ایـ ران اسـتفاده شـده اسـت. همچنـین بـرای ارزیابی سطح پایداری محلات شهر، با انجام یک تحقیق میدانی 384 پرسش نامه جهت گردآوری دادههای مورد نیاز تکمیل گردید. در این پژوهش از روشهای مختلفی آماری از جمله کروسکال والـیس و آزمـون دوجملـه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اختلاف در بین گروههای تراکم ساختمانی، تفاوت معناداری دارد و میزان پایداری محله ای در نقاط متلف شهر بابلسر از لحاظ تراکم برابر نیست. در واقع میتوان اینطور بیان نمود که بین محلهها با تراکم ساختمانی متفاوت از نظر پایداری کالبدی و زیست محیطی و اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد. محلههای دارای ترکم متوسط ساختمانی از نظـر پایـداری کالبـدی، زیسـت محیطـی و اقتصـادی از محلات کم و پرتراکم (ساختمانی) وضعیت بهتری دارند. اما از نظر پایداری اجتماعی-فرهنگـی بـین محلـه هـا ی دارای تراکم ساختمانی متفاوت، تفاوت معناداری وجود ندارد و وضعیت این بعد از پایداری با تراکم ساختمانی در محلهها ارتباطی ندارد. به طور کلی بابلسر از نظر پایداری در وضعیت مناسبی قرار ندارد.