1403/02/30
غلامرضا ملکشاهی

غلامرضا ملکشاهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 01135302649

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشنویس مقاله چاپ شده ثبت شده در 1397/09/20 1:11:11 ب.ظ بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری نمونه ی مورد مطالعه: شهر بابلسر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شهر، مبادی ورودی، کیفیت کالبدی و کارکردی، بابلسر
سال 1390
مجله جغرافيا و توسعه
شناسه DOI
پژوهشگران مصطفی قدمی ، غلامرضا ملکشاهی ، امیر اکبری مهام ، ایرج محسنی

چکیده

مبادی ورودی به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای ساختار کالبدی و فضایی شهر، علیرغم اهمیتی که به لحاظ کالبدی، کارکردی و زیبایی شناسی دارد با جانمایی کاربری های ناهمگن و ناسازگار به فضایی با ساختاری منفصل، فاقد هویت و مغشوش مبدل شده است. بدین ترتیب فضای ورودی بسیاری از شهرهای کشور با اُفت شدید کیفیت کارکردی و کالبدی روبروست و این امر آسیب های جدی به سیما و هویت شهرها وارد کرده است. هدف این مقاله، بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهر بابلسر به عنوان یک شهر توریستی و دانشگاهی است. بدین منظور از روشهای توصیفی و تحلیلی با استناد به معیارها و شاخصهای مربوطه استفاده شده است. مجموعه معیارهای تحقیق در زمینه ی انواع کاربری ها، عناصر و اجزای معبر اصلی، اطلاعرسانی شهری و کیفیت کالبدی و نمای ساختمانهای مجاور میباشد. نتایج نشان میدهد کیفیت کالبدی و کارکردی محدوده ی مورد مطالعه براساس مجموعه شاخصهای تحقیق در سطح نازلی است و در صورت بیتوجهی به سیما و هویت شهر آسیب خواهد رساند.