1403/02/30
غلامرضا ملکشاهی

غلامرضا ملکشاهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 01135302649

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تراکم ساختمانی بر پایداری محله های شهری (مورد مطالعه: شهر بابلسر)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تراکم ساختمانی، پایداری محلات شهری، بابلسر
سال 1395
پژوهشگران فاطمه الهقلی تبار نشلی(دانشجو)، غلامرضا ملکشاهی(استاد مشاور)، صدیقه لطفی(استاد راهنما)

چکیده

رشد سریع و گسترش شهرها در دهه های اخیر و افزایش شدید تراکم ساختمانی منجر به بوجود آمدن مشکلات عدیده ای برای شهرهای ایران بویژه شمال کشور شده است. هدف اصلی این مقاله تحلیل اثرات تراکم ساختمانی بر پایداری محله ای در شهر بابلسر است. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکردهای توصیفی تحلیلی است که با روش های میدانی جهت تکمیل پرسشنامه های تحقیق همراه شده است. با توجه به جامعه آماری حجم نمونه 384 تعیین شد. در این پژوهش از روش های مختلفی آماری نظیر کروسکال والیس، آزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اختلاف در بین گروه های تراکم ساختمانی، تفاوت معناداری دارد و میان پایداری در نقاط مختلف شهر بابلسر از لحاظ تراکم متفاوت است، در واقع تراکم ساختمانی توانسته بر پایداری محله های شهر تاثیر گذار باشد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که تراکم ساختمانی بر سه بعد پایداری(کالبدی، زیست محیطی،اقتصادی) در این شهر تاثیر داشته است.