03 شهریور 1398
اكبر عليوردي نيا

اکبر علیوردی نیا

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی - گروه علوم اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302601
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا، محمد مهدی فرزبد (1396) جامعه شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک راهبرد فرهنگ: 4; 37-70
2
اکبر علیوردی نیا، منا علیمردانی (1396) کاربست تجربی نظریه ی فعالیت های روزمره در بررسی رفتارهای انحرافی دانشجویان جامعه شناسی کاربردی: 3; 1-24
3
اکبر علیوردی نیا، نگار شهریاری یانه سری (1396) بررسی رفتار انحرافی دانشجویان : ارزیابی توان تبیینی نظریه های کلاسیک فشار و کنترل جامعه پژوهی فرهنگی: 2; 91-116
4
اکبر علیوردی نیا، محمدرضا حسنی (1396) بررسی اعتبار و پایایایی مقیاس بزهکاری آینده نگر پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: 3; 73-96
5
6
اکبر علیوردی نیا، داریوش قهرمانیان (1395) مطالعه جامعه شناختی رفتارهای انحرافی دانشجویان: کاربست تجربی نظریه انتخاب عقلانی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 8; 9-42
7
اکبر علیوردی نیا، سعید کبیری، محمد مهدی رحمتی، سیده معصومه شادمنفعت (1395) تبیین شرط بندی های ورزشی دانشجویان دانشگاه های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز راهبرد فرهنگ: 35; 115-148
8
حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا، شیوا پورقاضی (1395) شیوه های اثربخش در پیشگیری از برون کوچی نخبگان علمی (مطالعه موردی: استان مازندران) مجلس و راهبرد: 86; 119-147
9
اکبر علیوردی نیا، فاطمه عیسی پور (1395) نقش بازدارندگی باور دینی در گرایش دختران دانش آموز به فرار از منزل رفاه اجتماعی: 60; 33-60
10
اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، مهدی پنج تنی (1395) تحلیل جامعه شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه های اثربخشی جمعی و پنجره های شکسته جامعه شناسی کاربردی: 61; 43-66
11
محمود شارع پور، اکبر علیوردی نیا، مریم شعبانی (1395) بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئولیت های شهروندی مطالعات جامعه شناختی شهری: 18; 1-22
12
یعقوب فروتن، اکبر علیوردی نیا، اللهه سادات ایزی (1395) ملاحظات قومی مذهبی نگرش جنسیتی در شهرستان بجنورد راهبرد اجتماعی فرهنگی: سال 5، شماره 18: 85-106. (1395).; 85-106.
13
اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، سجاد عمرانی (1394) بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب دانشگاهی مسائل اجتماعی ایران: 2; 71-103
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!