09 بهمن 1401
اكبر عليوردي نيا

اکبر علیوردی نیا

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302651
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سمانه اسکندری، اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی، رحمت اله معمار (1400) تبیین جامعه شناختی نگرش نسبت به خشونت علیه زنان در میان دانشجویان پسر دانشگاه های استان مازندران مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 67، تابستان 1400; 119-164
2
نیما زنگنه، داود رضی، اکبر علیوردی نیا (1399) بررسی تأثیر سرمایه نمادین بر سبک زندگی کارگران (مطالعه موردی: کارگران اتوبوسرانی شهرداری تهران) توسعه اجتماعی: دوره 14- شماره 4; 31-62
3
اکبر علیوردی نیا، نگین عینی (1399) کاربست تجربی نظریۀ فمینیسم رادیکال در تبیین نگرش دانشجویان به زن زنی پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: دوره 9- شماره 1- پیاپی 28; 53-78
4
اکبر علیوردی نیا، سمیه میرزایی (1398) دلالت های سیاستی نظریه های فشار آنومی نهادی مسنر و روزنفلد و فشار عمومی اگنو درکاهش رفتارهای انحرافی دانشجویان جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: دوره 6، شماره 14; 317-357
5
نیما زنگنه، داود رضی، اکبر علیوردی نیا (1398) مطالعه مقایسه ای مؤلفه های مؤثر بر سبک زندگی کارگران (مطالعه موردی: کارگران اتوبوسرانی شهرداری تهران) جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی: دوره 5، شماره 14، پاییز و زمستان 1398; 107-154
6
اکبر علیوردی نیا، فائزه قربان زاده (1398) بررسی جامعه شناختی بزهدیدگی ناشی ازآزار رسانی سایبری در میان دانشجویان دانشگاه مازندران مسائل اجتماعی ایران: شماره 1، بهار و تابستان 98; 145-169
7
اکبر علیوردی نیا، ناهید ریسمانچی (1398) تاثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای انحرافی دانشجویان راهبرد فرهنگ: شماره 45; 97-130
8
اکبر علیوردی نیا، پریا انصاری (1398) راهبردهای پیشگیری از جرم: عدالت ترمیمی بدیلی بر بازدارندگی سنتی و عدالت کیفری راهبرد اجتماعی فرهنگی: 30; 147-174
9
حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا، محمد مهدی فرزبد (1396) جامعه شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک راهبرد فرهنگ: 4; 37-70
10
اکبر علیوردی نیا، منا علیمردانی (1396) کاربست تجربی نظریه ی فعالیت های روزمره در بررسی رفتارهای انحرافی دانشجویان جامعه شناسی کاربردی: 3; 1-24
11
اکبر علیوردی نیا، نگار شهریاری یانه سری (1396) بررسی رفتار انحرافی دانشجویان : ارزیابی توان تبیینی نظریه های کلاسیک فشار و کنترل جامعه پژوهی فرهنگی: 2; 91-116
12
اکبر علیوردی نیا، محمدرضا حسنی (1396) بررسی اعتبار و پایایایی مقیاس بزهکاری آینده نگر پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: 3; 73-96
13
14
اکبر علیوردی نیا، داریوش قهرمانیان (1395) مطالعه جامعه شناختی رفتارهای انحرافی دانشجویان: کاربست تجربی نظریه انتخاب عقلانی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 8; 9-42
15
اکبر علیوردی نیا، سعید کبیری، محمد مهدی رحمتی، سیده معصومه شادمنفعت (1395) تبیین شرط بندی های ورزشی دانشجویان دانشگاه های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز راهبرد فرهنگ: 35; 115-148
16
حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا، شیوا پورقاضی (1395) شیوه های اثربخش در پیشگیری از برون کوچی نخبگان علمی (مطالعه موردی: استان مازندران) مجلس و راهبرد: 86; 119-147
17
اکبر علیوردی نیا، فاطمه عیسی پور (1395) نقش بازدارندگی باور دینی در گرایش دختران دانش آموز به فرار از منزل رفاه اجتماعی: 60; 33-60
18
اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، مهدی پنج تنی (1395) تحلیل جامعه شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه های اثربخشی جمعی و پنجره های شکسته جامعه شناسی کاربردی: 61; 43-66
19
محمود شارع پور، اکبر علیوردی نیا، مریم شعبانی (1395) بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئولیت های شهروندی مطالعات جامعه شناختی شهری: 18; 1-22
20
یعقوب فروتن، اکبر علیوردی نیا، اللهه سادات ایزی (1395) ملاحظات قومی مذهبی نگرش جنسیتی در شهرستان بجنورد راهبرد اجتماعی فرهنگی: سال 5، شماره 18: 85-106. (1395).; 85-106.
21
اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، سجاد عمرانی (1394) بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب دانشگاهی مسائل اجتماعی ایران: 2; 71-103
22
Akbar Aliverdinia, William Alex Pridemore (2012) Individual-Level Factors Contributing to Homelessness among Adult Males in Iran SOCIOLOGICAL SPECTRUM: 32; 37-41
23
اکبر علیوردی نیا، احمد رضایی، فریبرز پیرو (1390) تحلیل جامعه شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی جامعه شناسی کاربردی: 44; 1-18
24
اکبر علیوردی نیا، غلامرضا خوش فر، حمیده اسدی (1390) مطالعه جامعه شناختی گرایش دختران دانش آموز به فرار از منزل مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان: 3; 25-54
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
فاطمه نیکزاد، محمد اسماعیل ریاحی، اکبر علیوردی نیا (1400) بررسی جامعه شناختی تفاوتهای جنسیتی در سلامت روان برحسب وضعیت تاهل
2
3
زهره جعفری وحید، اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی (1399) تحلیل جامعه شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه ی یادگیری اجتماعی ایکرز
4
5
فائزه قربان زاده، اکبر علیوردی نیا، محمود شارع پور (1396) بررسی جامعه شناختی بزه دیدگی ناشی از رایا آزاری در میان دانشجویان
6
خدیجه ادهمی، اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی (1396) بررسی جامعه شناختی بزه دیدگی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران
7
سمیرا قلی پور، اکبر علیوردی نیا، یعقوب فروتن (1396) بررسی نقش خانواده و دانشگاه در تقلب دانشگاهی در میان دانشجویان
8
9
10
زینب محمودآبادی، محمد اسماعیل ریاحی، اکبر علیوردی نیا، فاطمه جواهری (1395) بررسی جامعه شناختی اثرات نقش های جنسیتی بر میزان افسردگی از طریق خودخاموشی
11
12
داریوش قهرمانیان، اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1395) مطالعه جامعه شناختی رفتارھای انحرافی در میان دانشجویان: کاربست تجربی نظریه انتخاب عقلانی
13
فاطمه نعمتیان، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا (1395) مقایسه ی جایگاه زنان و مردان عضو هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل: تحلیلی جامعه شناختی
کتاب
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!