11 بهمن 1401
اكبر عليوردي نيا

اکبر علیوردی نیا

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302651
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان دلالت هاي سياستي نظريه هاي فشار آنومي نهادي مسنر و روزنفلد و فشار عمومي اگنو دركاهش رفتارهاي انحرافي دانشجويان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دلالت های سیاستی؛ نظریه های فشار معاصر؛ دانشجویان؛ اگنو؛ مسنر و روزنفلد
مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
شناسه DOI 10.22080/SSI.2020.17774.1699
پژوهشگران اکبر علیوردی نیا (نفر اول) ، سمیه میرزایی (نفر دوم)

چکیده

دانشجویان به عنوان قشری خاص و البته مهم از جامعه علاوه بر فشارهای متداولی که همه انسان ها کمابیش با آن ها مواجهند به سبب ایفای نقش دانشجویی نیز تحت فشارهای خاصی قرار دارند. مطابق با ادبیات نظریه های فشار، افزایش فشار با افزایش احتمال رفتار انحرافی و مجرمانه مرتبط است. هدف از این مقاله ارایه و بومی سازی سیاست ها و برنامه هایی در جهت کاهش رفتارهای انحرافی دانشجویان بر مبنای دلالت های سیاستی منتج از نظریات فشار است. در این مقاله با روش اسنادی پس از پرداختن به مباحث نظری، مفاهیم و دلالت های سیاستی منبعث از نظریه های فشار از منظر جامعه شناختی، به برنامه های اجرا شده منتج از این دلالت ها در سایر کشورها پرداخته شده است. در پایان، دلالت های سیاستی نظریه های فشار در خصوص کاهش رفتارهای انحرافی دانشجویان و برنامه ّهای پیشنهادی ملهم از این سیاست ها در قالب سه دسته کوتاه، میان و بلند مدت بومی سازی و ارایه گردیده است. سیاستگذاران با در نظر گرفتن شرایط و چگونگی اجرای این برنامه ّها و با لحاظ شرایط بومی داخل کشور با ضریب اطمینان بیشتری قادر به سیاستگذاری صحیح و ارایه برنامه ّهای کارامد و موثر در پیشگیری از جرایم بر مبنای نظریات علمی خواهند بود. حاصل جلوگیری از هدر رفت هزینه، زمان و منابع کشور و بازدهی بالاتر خواهد بود.