11 بهمن 1401
اكبر عليوردي نيا

اکبر علیوردی نیا

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302651
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان تبيين جامعه شناختي نگرش نسبت به خشونت عليه زنان در ميان دانشجويان پسر دانشگاه هاي استان مازندران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نگرش، خشونت علیه زنان، فمینیسم لیبرال، یادگیری اجتماعی
مجله مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان
شناسه DOI 10.22051/JWSPS.2021.36326.2447
پژوهشگران سمانه اسکندری (نفر اول) ، اکبر علیوردی نیا (نفر دوم) ، محمد اسماعیل ریاحی (نفر سوم) ، رحمت اله معمار (نفر چهارم)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به خشونت علیه زنان صورت پذیرفته است. این مطالعه با استفاده از روش پیمایش در میان 400 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه های دولتی استان مازندران که بر اساس شیوه ی نمونه گیری احتمالی طبقه ای انتخاب شده بودند و با استفاده از نظریه های فمینیسم لیبرال و یادگیری اجتماعی انجام شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که اغلب دانشجویان (5/72 درصد) دارای نگرش منفی، 2/26 درصد دارای نگرش میانه و 2/1 درصد دارای نگرش مثبت نسبت به خشونت علیه زنان بوده اند. هم چنین، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که متغیر های مستقل کیفیت هنجاری ادراک شده دیگران مهم، نگرش سنتی نسبت به زنان، کیفیت عکس العمل ادراک شده دیگران مهم، پاداش های ادراک شده و انتظارات سنتی از نقش زناشویی، به ترتیب دارای بیش ترین تاثیر بر متغیر وابسته پژوهش بوده اند. در حالت کلی، نتایج به دست آمده، گزاره های مربوط به نظریه های فمینیسم لیبرال و یادگیری اجتماعی را تایید می کنند و نشان می دهند که نگرش نسبت به خشونت علیه زنان، امری اجتناب ناپذیر نبوده، بلکه تحت تاثیر ساختار و ایدئولوژی حاکم بر جامعه و پیوند های اجتماعی فرد با اطرافیان و پاداش ها و تنبیه هایی که در جریان کنش هایش دریافت می کند، ایجاد می گردد.