11 بهمن 1401
اكبر عليوردي نيا

اکبر علیوردی نیا

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302651
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش خانواده و دانشگاه در تقلب دانشگاهی در میان دانشجویان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
عدم صداقت علمی، انحراف، تقلب، دانشجویان
پژوهشگران سمیرا قلی پور (دانشجو) ، اکبر علیوردی نیا (استاد راهنما) ، یعقوب فروتن (استاد مشاور)

چکیده

علی رغم آن که تقلب اقدامی خودخواهانه و غیر اخلاقی ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی در ﺧـﺎرج از ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻌﯿﺘﯽ از زﻧـﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠـﯽ از ﻧﻬﺎد ﻫﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﭘـﮋوهش ﻫـﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ، ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎ و راه ﮐﺎرﻫـﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻠﺐ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ این مساله باشد (علیوردی نیا و صالح نژاد،1392: 85 ). از آنجایی که دانشجویان از حیث موقعیت و پرستیژ فکری و اجتماعی فعلی و آینده، با بقیه همگان خود تفاوت دارند. پرستیژ بالای فکری و اجتماعی دانشجویان باعث می شود تا جامعه انتظار داشته باشد، تا رفتارهای انحرافی در بین آنان چندان دیده نشود. با وجود این مواردی از انحرافات اجتماعی ازجمله تقلب در بین این گروه دیده می شود که نگرانی هایی را در پی داشته است. با توجه به افزایش مطلق و ارتقای سهم نسبی دانشجویان در کل جمعیت، ویژگی های آن نیز به شدت دگرگونی یافته و زمینه های افزایش رفتارهای انحرافی را فراهم ساخته است (علیوردی نیا و خاکزاد، 1392: 100). بنابر این اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و راه ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑـﺎ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ ادﺑﯿـﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ادراﮐﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. اما اکثر این پژوهش ها بر روی روش و شیوه های اعمال آن ،دلایل اعمال تقلب و نگرش دانش آموزان و دانشجویان متمرکز شده اند. لذا این پژوهش در راستای پاسخگویی به این پرسش ها می باشد که گستره و میزان تقلب دانشگاهی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران به چه میزان می باشد؟ همچنین با توجه به نظریه ها ی یادگیری اجتماعی ایکرز، برچسب زنی و پیوند اجتماعی هیرشی چه تبیینی از تقلب دانشگاهی می توان ارائه دارد؟ و چگونه می توان با توجه به شیوع عوامل آن ها، رفتار متقلبانه علمی را کاهش داد و خانواده و دانشگاه چه نقشی در رفتار تقلب دانشگاهی دانشجویان می توانند داشته باشند؟