11 بهمن 1401
اكبر عليوردي نيا

اکبر علیوردی نیا

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302651
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات سرمایه اجتماعی خانواده بر سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه های مازندران و فردوسی مشهد
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سرمایه اجتماعی خانواده، سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده، استرس
پژوهشگران عفت احمدزاده (دانشجو) ، محمد اسماعیل ریاحی (استاد راهنما) ، اکبر علیوردی نیا (استاد مشاور)

چکیده

سلامت یکی از بنیادی ترین عناصری است که متضمن حیات انسان است و بشر همواره برای حفظ و ارتقاء سلامت خویش در تلاش بوده است. گرچه مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامت دارای ابعاد سه گانه جسمی، روانی و اجتماعی است، اما بعد اجتماعی سلامت مغفول مانده و اکثر پژوهش های انجام شده، به بررسی سلامت جسمی و روانی پرداخته اند. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی خانواده می باشد. چارچوب نظری این پژوهش، تلفیقی از نظریه سرمایه اجتماعی خانواده کلمن و نظریه سلامت اجتماعی کییز (باواسطه حمایت اجتماعی ادراک شده و استرس) است. به منظور انجام پژوهش فوق 377 نفر از دانشجویان دانشگاه های فردوسی مشهد و مازندران، بر اساس نمونه گیری طبقه ای متناسب، انتخاب و موردبررسی قرار گرفته اند. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که 7/81 درصد از پاسخگویان (به ترتیب 3/83 و 9/79 درصد از دانشجویان دانشگاه های فردوسی مشهد مازندران)، از سلامت اجتماعی در حد متوسطی برخوردار بوده اند، بر اساس آزمون تفاوت میانگین، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به دانشگاه مازندران، در متغیر سلامت اجتماعی؛ و هم چنین در بعد شکوفایی اجتماعی از میانگین بالاتری برخوردار بودند. همچنین، 8/76 درصد از پاسخگویان دارای سرمایه اجتماعی خانواده در حد متوسط بوده اند (به ترتیب 1/79 و 3/74 درصد از دانشجویان دانشگاه های فردوسی مشهد مازندران)، اما بر حسب آزمون تفاوت میانگین هیچ تفاوت معناداری در میانگین سرمایه اجتماعی خانواده بین دانشجویان این دو دانشگاه مشاهده نگردید. علاوه بر این، نتایج نشان داد که در کل نمونه پاسخگویان و نیز در هر دو دانشگاه، ابعاد سرمایه اجتماعی خانواده، بر اساس شدت معناداری به ترتیب، سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی بیرون خانواده و سرمایه اجتماعی شناختی و ساختاری درون خانواده همبستگی معناداری با سلامت اجتماعی داشته اند. به منظور سنجش تأثیر متغیرهای مستقل و واسط بر متغیر وابسته (سلامت اجتماعی) از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده در کل نمونه پاسخگویان نشان داد که 1/22 درصد از تغییرات واریانس سلامت اجتماعی توسط متغیرهای سرمایه اجتماعی خانواده، میزان استرس و میزان حمای