11 بهمن 1401
اكبر عليوردي نيا

اکبر علیوردی نیا

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302651
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تأثير سرمايه نمادين بر سبك زندگي كارگران (مطالعه موردي: كارگران اتوبوسراني شهرداري تهران)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سرمایه نمادین اجتماعی، سرمایه نمـادین فرهنگـی، سـرمایه نمـادین اقتصـادی، سبک زندگی، کارگر
مجله توسعه اجتماعی
شناسه DOI 10.22055/QJSD.2020.27083.1777
پژوهشگران نیما زنگنه (نفر اول) ، داود رضی (نفر دوم) ، اکبر علیوردی نیا (نفر سوم)

چکیده

هدف ازپژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه نمادین بر سب ک زندگی کارگران میباشد. پژوهش به لحاظ زمانی از نو ع مقطعی و از نو ع پژوهش های پیمایشی میباشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارگران شاغل در اتوبوسرانی شهرداری تهران در سال ،1396به تعداد 7350نفر، که نمونه کوکران این جامعه 366نفر میباشد. ابزار سنجش متغیرها پرس شنامه بوده است. جهت چارچوب نظری از نظریات سرمایه و سب ک زندگی بوردیو استفاده شده است. جهت تحلیل از آمارهای توصیفی، رگرسیون همزمان، آزمون tم ستقل و آنوا استفاده شده است. یافته های این تحقیق ن شان میدهد که تأثیر سرمایه نمادین بر سب که زندگی کارگران معنادار و شدت آن ن سبتاً قوی میباشد. ابعاد سرمایه نمادین به جز سرمایه نمادین اجتماعی بر سب ک زندگی کارگران اثر مثبت داشته است متغیر سرمایه نمادین اقتصادی 65و متغیر سرمایه نمادین فرهنگی 9درصد از تغییرات متغیر سب ک زندگی را تبیین میکند میانگین نمره سرمایه نمادین در بین زنان بی شتر از مردان است. تحلیل میانگین جهت سبب که زندگی و جنسیت کارگران معنادار نمیباشد بعد سرمایه نمادین فرهنگی و اقتصادی کارگران با تحصیلات آنها تفاوت معناداری دارد ولی بعد سرمایه نمادین اجتماعی آنها تفاوت معناداری با سطوح مختلف تحصیلی ندارد.