11 بهمن 1401
اكبر عليوردي نيا

اکبر علیوردی نیا

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302651
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان راهبردهاي پيشگيري از جرم: عدالت ترميمي بديلي بر بازدارندگي سنتي و عدالت كيفري
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شرمساری، بازپذیرکنندگی، عدالت ترمیمی، رویکرد اجتماع محور، پیشگیری
مجله راهبرد اجتماعی فرهنگی
شناسه DOI
پژوهشگران اکبر علیوردی نیا (نفر اول) ، پریا انصاری (نفر دوم)

چکیده

کاهش جرم از مهمترین مباحثی است که همواره مورد توجه سیاستگذاران بووده است. نظریه شرمساری بازپذیرکننده که بر بازپذیری مجرمان تاکید دارد، ببر نقش رروابط اجتماعی و فرهنگی در برانگیختن احساس شرم اشاره داشته است. این قابلیت را دارد که در کشوری نظیر ایران که به لحاظ ویژگیهای فرهنگی جامعه ای کمابیش اجتماع گرا است، به کار رود. با وجود متناسب بودن این نظریه با جامعه ایران و لزوم بهره گیری از آن، دایره مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است. بنابراین مطالعه حاضر با روش های کتابخانه ای و اسنادی مطالعات بین المللی را بررسی کرده و به تدقیق مفاهیم و دلالتهای آن پرداخته است.