11 بهمن 1401
اكبر عليوردي نيا

اکبر علیوردی نیا

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302651
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل جامعه شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه ی یادگیری اجتماعی ایکرز
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
یادگیری اجتماعی ایکرز، پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، تقلید، گرایش به روابط فرازناشویی.
پژوهشگران زهره جعفری وحید (دانشجو) ، اکبر علیوردی نیا (استاد راهنما) ، محمد اسماعیل ریاحی (استاد مشاور)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تحلیل جامعه شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه ی یادگیری اجتماعی ایکرز می باشد. روش این تحقیق برپایه کمی استوار است. در پژوهش حاضر به دلیل محدودیت تحقیق و حساسیت موضوع، تعداد 80 نفر از زنان متاهل شهر بابل به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین پیوند افتراقی و مولفه های آن (هنجاری، رفتاری تعاملی) با نگرش به روابط فرازناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تقویت افتراقی و مولفه های آن (بازدارندگی غیررسمی، عکس العمل دوستان، پاداش و تشویق دوستان) و تقلید با نگرش به روابط فرازناشویی رابطه معناداری وجود دارد.