11 بهمن 1401
اكبر عليوردي نيا

اکبر علیوردی نیا

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302651
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جامعه شناختی بزه دیدگی ناشی از رایا آزاری در میان دانشجویان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رایا آزاری، نظریه فعالیت های عادی زندگی، دانشجویان
پژوهشگران فائزه قربان زاده (دانشجو) ، اکبر علیوردی نیا (استاد راهنما) ، محمود شارع پور (استاد مشاور)

چکیده

بزه دیدگی سایبری، افسردگی و اضطراب اجتماعی در میان دانشجویان و استفاده از فناوری های الکترونیکی ( مانند: ایمیل، پیام های متنی، شبکه های اجتماعی، وبلاگ ها )، تبدیل به ابزارهای عمده ی ارتباطی برای نسل حاضر دانشجویان شده اند( اسمیت و همکاران، 2010). از آنجایی که دانشجویان برای انجام کارهای تحقیقاتی خود بیشتر از اینترنت و کامپیوتر استفاده می کنند و بیشتر در فضای سایبری سر می کنند، بنابراین ممکن است بیشتر در معرض آسیب های اینترنتی از جمله جرایم سایبری و آزار واذیت های سایبری قرار گیرند .افرادی که در معرض مزاحمت های سایبری ببه عنوان یک منبع فشار قرار می گیرند امکان دارد رفتارهای انحرافی مانند خودکشی، خودآزاری (سوزاندن خویش، پریدن از ارتفاع و سم خوردن ) به عنوان پاسخی به فشار، از خود نشان دهند. رایا آزاری بی تردید بر بزه دیدگان اثر خواهد گذاشت و عواقب جدی بر بزه دیدگان خواهد داشت به عنوان مثال بزه دیدگان به لحاظ اجتماعی منزوی خواهند شد، ابراز خشم و افسردگی و در بعضی موارد به خودکشی رهنمون خواهند شد (ریچاو و سکنیک ، 78:2015). .خلا پژوهشی تحقیقات موجود نیز نشانگر این است که به نظر می رسد تحقیقی در ایران به بررسی رایا آزاری و بزه دیدگی (بزه دیدگان رایا آزاری ) نپرداخته است. با توجه به رشد روز افزون استفاده از خدمات اینترنتی و همچنین افزایش مزاحمت ها در فضای مجازی دنیای امروز، این تحقیق می تواند دارای اهمیت باشد.