11 بهمن 1401
اكبر عليوردي نيا

اکبر علیوردی نیا

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302651
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان كاربست تجربي نظريۀ فمينيسم راديكال در تبيين نگرش دانشجويان به زن زني
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
انتظارات ناشی از نقش ازدواج، پذیرش کلیشه های نقش جنسیتی، نظریۀ فمینیسم رادیکال
مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران
شناسه DOI 10.22108/SRSPI.2020.121754.1514
پژوهشگران اکبر علیوردی نیا (نفر اول) ، نگین عینی (نفر دوم)

چکیده

فمنیسم رادیکال در اغلب پژوهش های خود، افشای خشونت مردان نسبت به زنان را هدف خود قرار داده و بنا دارد رد پای ارزشهای پدرسالارانه و علوم اجتماعی مرد محور را عیان سازد. برداشت های افراد نسبت به دیگران تحت تاثیر نگرش هایی می باشد که آنها ابراز می کنند و برخورداری از یک نگرش خاص به افراد اجازه می دهد تا خود واقعی شان را ابراز کنند. این پژوهش با تاکید بر نظریه فمنیسم رادیکال، که تمرکز اصلی اش بر روی ساختارهای نابرابر در جامعه در حوزه های خصوصی و عمومی است، بر آن است تا نگرش نسبت به زن زنی را از این منظر در میان دانشجویان پسر مورد بررسی و آزمون تجربی قرار دهد. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. متغیرهای مستقل که در پی تبیین نگرش نسبت به زن زنی بوده اند، شامل اعتقاد به باورهای پدرسالاری شوهران، پذیرش کلیشه های نقش جنسیتی، انتظارات ناشی از نقش ازدواج، باور به مسئول بودن شوهر در قبال خشونتشان و باور به مقصر بودن زن برای خشونت علیه او بوده است. نتایج داده های توصیفی حاکی است که نگرش نسبت به زن زنی در سطح میانه قرار دارد. این تحقیق نشان داد از میان متغیرهای مورد بررسی، توان تبیینی متغیر پذیرش کلیشه های نقش جنسیتی در تبیین نگرش دانشجویان پسر دانشگاه مازندران نسبت به زن زنی بیش از متغیرهای دیگر تحقیق است. دستاورد نظری این تحقیق، به قابلیت کاربست نظریه فمینیسم رادیکال در بررسی نگرش دانشجویان پسر نسبت به زن زنی دلالت دارد.