09 فروردین 1402
رضا ستاري

رضا ستاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302664
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

معرفی

از سال 1376 به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه مازندران اشتغال دارم.

علایق پژوهشی

  • اسطوره و حماسه - ادبیات معاصر
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فاطمه هدایت نژاد، رضا ستاری، قدسیه رضوانیان (1401) مدرنیسم سرخورده در شعر فروغ فرخزاد پژوهشنامه مکتب های ادبی: دوره 6- ش 17; 1- 23
2
روح الله کاظمی، رضا ستاری (1401) تحلیل آنیما و تأثیر آن بر تفرّد و کامیابی امیرهوشنگ ابتهاج در غزل زن در فرهنگ و هنر: 14; 143-167
3
رضا زرین کمر، رضا ستاری (1400) تخمین تاریخ تولد فتحعلی خان صبا و سرودن شاهنشاه نامه تاریخ ادبیات: 85/2; 5-18
4
سید محمد هاشمی، رضا ستاری، معصومه محمودی (1400) شیوه ها و کارکردهای هنری ایجاز در کاریکلماتورهای بهرامپورعمران متن پژوهی ادبی: 89; 138-165
5
غزل کریمی سنگدهی، رضا ستاری، سید قاسم حسنی (1400) تحلیل بازنمایی فرهنگ جنسیتی در رمان های نویسندگان زن ایران طی سه دهه زن در فرهنگ و هنر: دوره 13 شماره 2; 291-318
6
رضا ستاری، سمیه السادات طباطبایی، سیدحسین طباطبایی (1399) تحلیل متن و فرامتن قصۀ فیروزشاه بدخشانی بر بنیاد الگوی پیتر جیلت نثر پژوهی ادب فارسی: 23; 75- 97
7
حسین حسن پورآلاشتی، مرتضی محسنی، رضا ستاری، راشین مبشری (1399) ترکیب بندی شعری از دیدگاه مکاتب ادبی با تکیه بر شعر «در میدان» احمد شاملو پژوهشنامه مکتب های ادبی: دوره 4- شماره 10; 114-133
8
محمد عنایتی قادیکلایی، مسعود روحانی، رضا ستاری، مرتضی محسنی (1399) گسستی در سنت حماسه سرایی ایران در عصر مشروطه ادبیات پارسی معاصر: دوره 10- شماره 28; 253-278
9
سید محمد هاشمی، رضا ستاری، معصومه محمودی (1399) شیوه ها و کارکردهای هنری ایجاز در شعر معاصر (با تکیه بر اشعار نیما، شاملو، اوجی) پژوهش های ادبی: 17; 169-193
10
محمد تقی قزلسفلی، رضا ستاری (1399) بازتاب سیاست در نظریه رئالیسم انتقادی گئورگ لوکاچ پژوهشنامه مکتب های ادبی: 9; 70-90
11
فرزاد بالو، رضا ستاری، فاطمه بصیری (1398) شاهنامه نمود حذف، غیاب یا حضور دیگری ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: س 15، ش 54; 39-73
12
13
رضا ستاری، سوگل خسروی (1397) بررسی تقدیرباوری و پیشگویی در منظومه های حماسی پس از شاهنامه شعر پژوهی: 3; 47-68
14
سید محسن مهدی نیا چوبی، رضا ستاری (1397) شیوه های متناقض نمایی در غزل های سنایی پژوهشنامه ادب غنایی: 30; 245-264
15
16
علی اصغر خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی، رضا ستاری، سیاوش حق جو (1396) بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا): سال یازدهم، شماره چهارم، پیاپی 92 ،; 23-40
17
رضا ستاری، قدسیه رضوانیان، سوگل خسروی (1396) توتم در منظومه های حماسی پس از شاهنامه با تکیه بر منظومه های گرشاسب نامه، سام نامه، کوش نامه، برزونامه متن شناسی ادب فارسی: د 9- ش 4; 71-91
18
امیرحسین بهمنی، حسین حسن پورآلاشتی، رضا ستاری، سیاوش حق جو (1396) بررسی سرمتنیت در غزل سبک هندی پژوهشنامه ادب غنایی: سال پانزدهم شماره .بیست و هشتم بهار و تابستان96; (صص 69-77
19
رضا ستاری، علی اکبر باقری خلیلی، سوگل خسروی (1396) رستم و جست وجوی فردیّت در جهانگیرنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 44; 55-80
20
غلامرضا پیروز، رضا ستاری، سارا زارع جیرهنده (1395) ماهیت شناسی رمانتیسیسم سیاه در شعر دهه سی پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 23; 79-108
21
سید محسن مهدی نیا چوبی، غلامرضا پیروز، رضا ستاری (1395) تحلیل قیاسی مناظره «خسرو و ریدک» با«درخت آسوریک» بر اساس نظریه دیالوگیسم باختین مطالعات ایرانی: 32; -
22
رضا ستاری، مرضیه حقیقی، شهرام احمدی (1395) تحلیل روابط خویشاوندی در حماسه های ملی ایران از دیدگاه انسان شناسی ساختار گرا پژوهش زنان: 3; 349-370
23
رضا ستاری، حجت صفار حیدری، منیره محرابی کالی (1394) شخصیت رستم بر اساس داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه و نظریه ی «خودشکوفایی» آبراهام مزلو متن پژوهی ادبی: 64; 83-110
24
رضا ستاری، حسین حسن پورآلاشتی، مرضیه حقیقی (1394) نقد اسطوره ای و روان شناختی جایگاه زن در بانوگشسب نامه پژوهش زنان: 1; 37-60
25
احمد غنی پور ملکشاه، رضا ستاری، سید محسن مهدی نیا چوبی (1393) شگردهای سنایی در فشرده گویی و ایجاز نثر پژوهی ادب فارسی: 35; 291-316
26
رضا ستاری، حسین حسن پورآلاشتی، مریم بنی کریمی (1390) زن به مثابه نماد در داستان‏ هاى اسطوره‏ گراى معاصر ایران پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی: 1; 85-107
27
حسین حسن پورآلاشتی، رضا ستاری، ملیحه هاشمی (1390) مهارتهای ویژه و سبک خاص مولوی در «زاویه دید»، در حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزک بنابر نظریه ژرار ژنت سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 1; 353-374
مقاله ارائه‌شده
1
نسرین اسدپور، بتول مهدوی، قدسیه رضوانیان، رضا ستاری (1400) تحلیل مولفه های سوررئالیستی در رمان گاوخونی اولین همایش ملی نقد ادبیات داستانی ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
زینب خناری، رضا ستاری، احمد غنی پور ملکشاه (1400) بررسی جنبه های اقلیمی در افسانه های مازندران
2
فاطمه هدایت نژاد، رضا ستاری، قدسیه رضوانیان، محمد تقی قزلسفلی (1400) بررسی شعر معاصر بر اساس نظریه ی ناموزونی تاریخی- فرهنگی
3
فاطمه بصیری، فرزاد بالو، رضا ستاری (1395) شاهنامه نمود حذف، غیاب یا حضور دیگری
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!