1403/05/04
سیده مهنا سیدآقایی رضایی

سیده مهنا سیدآقایی رضایی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان های خارجی، گروه زبان روسی
تلفن: 011-35302674

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آموزش زبان روسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1392 - 1396)
    عنوان رساله: بررسی ساختاری و معنایی حسن تعبیر در زبان روسی و فارسی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مقاله ارائه شده
لِف تالستوی؛ پلی میان شرق و غرب سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1401)
وجوه مشترک در آموزه های تالستوی و لائوتسه سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1400)
مقایسه ی تطبیقی ظرفیت های زبانی ایران و روسیه در آسیای مرکزی معصومه معتمدنیا، سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1399)
کتاب
گزیده ای از تاریخ فرهنگ روسیه معصومه معتمدنیا، سیده مهنا سیدآقایی رضایی، فرزاد بالو (1401)
بیست و پنج شغل ماشا فیلیپنکو سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1397)
سخنرانی
لف تالستوی: قانون عشق و قانون خشونت سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1399)
وام واژه های روسی در گویش مازندرانی سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1397)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
ترجمه و تعاملات میان فرهنگی معصومه معتمدنیا، پیمان گلستان، مریم رضایی آذین، سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1400)
زبان و ادبیات روسی در آموزش مبانی نظری امر تربیت معصومه معتمدنیا، سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1399)
: بررسی شیوه های پرکاربرد ساخت حُسن تعبیر در زبان های فارسی و روسی معصومه معتمدنیا، سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1399)
بررسی شیوه های پرکاربرد ساخت حسن تعبیر در زبان های فارسی و روسی پیمان گلستان، سیده مهنا سیدآقایی رضایی (1399)

علایق پژوهشی

  • واژه شناسی، ترجمه، ادبیات
بیشتر