16 خرداد 1402
شادمهر ميردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 01135302254
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

علایق پژوهشی

  • تمرینات ورزشی، ساز وکارهای تنفسی و هیپوکسی، مکمل ها ، آلاینده های محیطی و فاکتورهای رشدی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
شادمهر میردار، مسلم شریفی، غلامرضا حمیدیان، مینا باغبان (1401) اثر الگوی کاهشی شدت تمرین طی دوره تیپر بر بیان ایمونوهیستو شیمیایی کاسپاز-3 در نموسیت های نوع I و II ریه رت های جوان ورزش و علوم زیست حرکتی: 25; 29-37
2
Zahra Abrishami Kia, Seyede Tayebeh Sadati Bizaki, Elham Asadi, Shadmehr Mirdar Harijani, Nayyereh Katal, Roya Gorji Baziary (2022) Recovering the angiogenic/angiostatic balance in NNK-induced lung carcinoma via 12 weeks of submaximal swimming and Nigella sativa nanocapsule Toxicology Reports: 9; 1452-1460
3
4
فاطمه احمدی، معرفت سیاهکوهیان، شادمهر میردار، رقیه افرونده افرونده (1400) بررسی ایمنوهیستوشیمیایی پروتئین های کانال پتاسیمی و بیوژنز میتوکندری در بافت قلب رت های نر متعاقب 8 هفته تمرین تناوبی فزاینده فیض: 25; 1175-1168
5
Maryam Khalesi, Shadmehr Mirdar Harijani, Ali Samadi (2021) Tobacco carcinogen-induced alterations in expression of cellular stress response genes in lung of Wistar rats and the effect of exercise training journal of basic and clinical pathophysiology: Volume 9, Issue 2; 42-48
6
معصومه نوبهار، معرفت سیاهکوهیان، شادمهر میردار، لیلی تاپاک (1400) پایش یک دوره تمرین تناوبی بر بیان پروتئینهای ، و گالکتین-3 در بافت قلب موشهای مبتال به آسم مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 43; 368-378
7
8
شادمهر میردار، رحمان سید عزیزی، اکرم ارزانی، مهدی هدایتی (1400) کنش سرب و کورکومین طی یک دوره برنامه تمرین استقامتی بر برهم سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF (ریه ورزش و علوم زیست حرکتی: 17; 49-56
9
گلاره جلیلیان، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، شادمهر میردار (1400) اثر شش هفته تمرین روی سطح شن بر متغیر های بیومکانیکی مرتبط با آسیب رباط صلیبی قدامی و علمکرد برش جانبی دختران فوتسالیست نوجوان مطالعات طب ورزشی: 13; 253-274
10
مجتبی ابراهیم زاده، شادمهر میردار (1400) بررسی وضعیت تولیدات علمی در زمینه استفاده از مکملهای گیاهی در پژوهشهای ورزشی پژوهش نامه علم سنجی: 7(13); 117-138
11
معصومه نوبهار، معرفت سیاه کوهیان، شادمهر میردار (1400) پایش یک دوره تمرین تناوبی شدت متوسط بر بیان ژن های.... در بافت قلب موش های صحرایی مبتلا به آسم آلرژیک مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان: 77; 55-62
12
فاطمه امانی، شادمهر میردار (1400) نقش تمرین قدرتی با رویکرد کاهش جریان خون موضعی در رشد عضله اسکاتی ابن سینا: 23(1); 35-44
13
فاطمه احمدی، معرفت سیاه کوهیان، شادمهر میردار، لیلی تاپاک (1400) اثر ب یتمرینی متعاقب تمرین مقاومتی بر بیان ایمنو هیستوشیمیایی کانا لهای پتاسیمی و بیوژنز میتوکندری در بافت قلب مو شهای نر افق دانش: 27(2); 230-245
14
علی برزگری، شادمهر میردار، محمد رعنایی (1399) The Inhibitory Effects of Nigella sativa Nanocapsules on Increased NNK-induced Inflammation, Oxidative Stress, and Tumor-associated Macrophage Responses in Wistar Rats journal of nutrition fasting and health: 9(1):; 82-90
15
معصومه نوبهار، شادمهر میردار، زینب گرگین کرجی (1399) تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش: 15; 140-151
16
Gholamreza Hamidian, Shadmehr Mirdar Harijani, Pourya Raee, Kiyana Asghari, Maryam Jarrahi (2020) Silymarin protects the structure of kidney in the neonatal rats exposed to maternal cadmium toxicity: A stereological study Veterinary Research Forum: 11; 143 – 152
17
18
19
Mehdi Yadegari, Maha Sellami, Simin Riahy, Shadmehr Mirdar Harijani, Gholamreza Hamidian, ayoub saeidi (2019) Supplementation of Adiantum capillus-veneris Modulates Alveolar Apoptosis under Hypoxia Condition in Wistar Rats Exposed to Exercise Medicina: 55(7); , 401
20
مهدی یادگاری، سیمین ریاحی، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان (1398) تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین در محیط هایپوکسی بر شاخص آپوپتوزی نسبت Bax/Bcl2 و جمعیت سلول های اپیتلیالی حبابچه های ریوی.ظ مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار: 26(3); 393-402
21
شادمهر میردار، یاسر کاظم زاده، احسان عرب زاده، حسین شیروانی، غلامرضا حمیدیان (1398) بررسی اعمال تیپر با و بدون مصرف عصاره اتانولی سیاهدانه برتغییرات 1α-HIF ریه و نایژه تنگی ناشی از فعالیت ورزشی شدید طب نظامی: دوره 12; 131-141
22
Mehdi Yadegari, Simin Riahy, Shadmehr Mirdar Harijani, Gholamreza Hamidian, Seyed Mohsen Afkhami, ayoub saeidi, fatma rhibi, Abderraouf Ben Abderrahman, Anthony C Hackney, Hassane Zouhal (2019) The TNF-a, P53 protein response and lung respiratory changes related to exercise, chronic hypoxia and Adiantum capillus-veneris supplementation Advances in Respiratory Medicine: 87(4); 226-234
23
مهدی یادگاری، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، حسین برنجیان (1398) بررسی میزان بیان پروتئین HSP70 و HSP90 ریوی در پاسخ به کاهش بارتمرینی در شرایط هیپوکسی ابن سینا: 21; 4-12
24
25
26
27
مهدی یادگاری، سیمین ریاحی، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان (1397) اثرات تعاملی کاهش شدت تمرین ورزشی و عصاره پر سیاوش در تعدیل شاخص های ریمدلینگ و آپوپتوز ریوی رت های هیپوکسی شده مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: 23; 81-91
28
شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، مهدی یادگاری (1397) ردیابی گیرندة عامل رشد اندوتلیال عروقی-2 و حجم عروق ریوی پس از شش هفته تمرین تناوبی شدید علوم زیستی ورزشی: 1; 13-24
29
Vahid sobhani, Shadmehr Mirdar Harijani, Ehsan Arab zadeh, Gholamreza Hamidian, Faezeh Mohammadi (2018) High-intensity interval training-induced inflammation and airway narrowing of the lung parenchyma in male maturing rats Comparative Clinical Pathology: Volume 27; , pp 577–582
30
احمد گل رفعتی، منصور اسلامی، شادمهر میردار (1397) تاثیر یک دوره برنامه نه هفته ای بر شاخص مرکز فشار در حالت ایستاده ساکن با چشمان باز و بسته در مردان سالمند فصلنامه پژوهشی توانبخشی: 19; 44-52
31
شادمهر میردار، فروغ نیستانی، غلامرضا حمیدیان، مهدی هدایتی (1396) افزایش ماکروفاژهای آلوئولی و سورفکتانت ریوی رت های نر جوان پس از شش هفته تمرین تناوبی فیزیولوژی ورزشی: دوره 9، شماره 36،; 59-72
32
33
Ali Barzegari, Shadmehr Mirdar Harijani (2018) Effect of a 12-week submaximal swimming training in rats exposed to tobacco- derived nitrosamine ketone caspian journal of internal medicine: 9(2); 158-163
34
35
36
مهدی یادگاری، سمین ریاحی، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، پریناز مصدق (1396) تأثیر عصاره پرسیاوش در تعدیل شاخصهای آپوپتوزی BAX و BCL2 ریوی رتهای تمرین کرده و قرار گرفته در معرض تنش هایپوکسی گیاهان دارویی: 4; 162-171
37
مهدی یادگاری، سیمین ریاحی، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، میترا یوسف پور، فاطمه ریاحی (1396) ردیایی ایمونوهیستوشیمیایی شاخص های آپوپتوزی Bax و Bcl2 حبابچه های ریوی، متعاقب شش هفته تمرین تناوبی شدید دانشور پزشکی: 24; 31-40
38
39
شادمهر میردار، الهام اسعدی، اکرم ارزانی، غلامرضا حمیدیان (1395) اثر شش هفته تمرین شنا بر بیان ژن گیرنده های استروژنی رحم و لوله فالوپ موش های اورکتومی شده سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 6; 165-178
40
حسین برنجیان، شادمهر میردار، محمد مهدی مغنی باشی، زربخت انصاری پیرسرایی (1395) تأثیر یک دوره برنامه تمرین تناوبی شدید بر بایوژنز میتوکندریایی بافت ریه journal of advanced biomedical sciences: ششم; 522-529
41
42
روح الله محمدی میرزایی، شادمهر میردار (1395) تأثیر تمرین عضلات تنفسی در ارتفاع بر مصرف انرژی دمی، اشباع اکسیژن سرخرگی و عملکرد 1500 متر دوندگان استقامت تیم ملی نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: نهم; 1435-46
43
44
مهدی یادگاری، سیمین ریاحی، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، پریناز مصدق (1395) بررسی سطح اینترلوکین-6 و سلول های التهابی ریه پس از اجرای یک دوره تمرینات تناوبی شدید و اقامت در محیط هیپوکسی ابن سینا: 18; 26-37
45
46
شادمهر میردار، عیسی مهدی نیا، طاهره بیانی (1395) تأثیر تمرین استقامتی شنا بر سطح VEGF ریۀ موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم علوم زیستی ورزشی: دوره هشتم; 177-191
47
مهدی یادگاری، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان (1395) تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر تغییرات ساختاری پارانشیمی و غیرپارانشیمی ریه دانشور پزشکی: 124; 1-9
48
Roohollah Mohammadi Mirzaei, Shadmehr Mirdar Harijani (2016) The effect of inspiratory muscle training at high altitude on arterial oxygen saturation and performance of endurance runners MEDICINA DELLO SPORT: 69; 405-14
49
Ehsan Arab zadeh, Shadmehr Mirdar Harijani, Hiwa Moradiani (2016) Nigella sativa supplementation attenuates exercise-induced bronchoconstriction in the maturing rat: a histometric and histologic study Comparative Clinical Pathology: 25; 1-5
50
Ehsan Arab zadeh, Shadmehr Mirdar Harijani, zohre fathi bayatiani (2015) Measurement of levels of lung HIF-1α protein in response to tapering for 14- and 21-day with nigella sativa supplementation in maturing rat, with histological study Sport Sciences for Health: 11; 195–202
51
شادمهر میردار، احسان عرب زاده، غلامرضا حمیدیان (1394) اثرات دو و سه هفته تیپر بر مجاری تنفسی تحتانی موش های صحرایی در حال رشد کومش: 16; 366-375
52
غلامرضا حمیدیان، مهدی یادگاری، شادمهر میردار (1394) IL-17 و نقش آن در پاسخهای التهابی حاد و مزمن مسیرهای هوایی نفس: دوم; 1-11
53
اکرم ارزانی، شادمهر میردار، مهدی هدایتی (1393) اثر یک دوره تمرینات تناوبی بر سطوح AQP5 بافت ریه موش های در حال بالیدگی سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 4; 151-158
54
شادمهر میردار، اکرم ارزانی، احسان عرب زاده، فروغ نیستانی، مینا باغبان، سجاد احمدی (1393) تأثیر یک دورة تمرین اینتروال و تیپر پلکانی بر شاخص های عملکردی رتهای نر در حال بالیدگی علوم زیستی ورزشی: 7; 619-634
55
شادمهر میردار، احسان عرب زاده، اکرم ارزانی، سجاد احمدی، فروغ نیستانی، مینا باغبان (1393) مقایسه دورههای زمانی و الگوهای مختلف تیپر با مکمل سیاهدانه بر تغییرات وزنی و عملکرد استقامتی رتهای ویستار نر در حال بالیدگی پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: بیستم; 115-128
56
مقاله ارائه‌شده
1
گلاره جلیلیان، فاطمه سالاری اسکر، سید اسماعیل حسینی نژاد، شادمهر میردار (1398) بررسی خطر بروز آسیب در دختران فوتسالیست نوجوان حین اجرای برش های جانبی 45 و 90 درجه کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی، ایران¡ ساری
2
پریا بادپروا، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، رضا بذار (1397) تاثیر کاهش بار تمرینی و مکمل پرسیاوشان بر آپوپتوز سلول های بافت پوششی مجاری پاارنشیم ریوی رت های نر در پی یک دوره تمرین تناوبی اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
گلاره جلیلیان، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، شادمهر میردار (1399) اثر شش هفته تمرین روی سطح شن بر متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با آسیب رباط صلیبی قدامی در دختران فوتسالیست نوجوان
2
3
4
5
6
7
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!