11 فروردین 1402
شادمهر ميردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 01135302254
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان اثر مهاري يك دوره تزريق نانو كپسول سياهدانه بر بيان ژن سايكلين D1 در ريه رتهاي نژاد ويستار ناشي از كارسينوژن نيتروزآمين كتون مشتق از تنباكو
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو؛ CDKs ،کینازهای وابسته به سیکلین؛ STAT3 ،مبدل و فعال کننده پیام رونویسی-3؛ KB-NF ،فاکتور هستهای تقویتکننده زنجیره سبک کاپا؛ TNF ،فاکتور نکروز توموری
مجله گیاهان دارویی
شناسه DOI doi: 10.29252/jmp.19.74.118
پژوهشگران محمدباقر نیک زاد (نفر اول) ، شادمهر میردار (نفر دوم)

چکیده

قدمه: تصور بر این است که مکملها میتوانند تا حدودی بر بافت ریه در معرض مواد سرطانزای دود سیگار از طریق چرخه سلولی، مؤثر باشند. سایکلین D1 ژنی است که عملکرد آن در چرخه سلولی است. هدف: هدف از پژوهش حاضر، تأثیر 12 هفته تزریق نانوکپسول سیاهدانه بر بیان ژن سایکلین D1 ریه رت ها متعاقب کارسینوژن NNK( نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو( بود. روش بررسی: تعداد 46 سر رت ویستار به پنج گروه NNK) N ،(مکمل )S ،)مکمل +NNK) SN ،(کنترل )C )و حالل )V )تقسیم شدند. نانو کپسول سیاه دانه بهصورت یک روز در هفته و به میزان 125 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت زیر جلدی به گروههای مکمل و مکمل + NNK تزریق شد. NNK و آب مقطر نیز در گروههای NNK و حالل به صورت زیر جلدی یک بار در هفته به میزان 5/12 میلیگرم بر کیلوگرم در مدت 12 هفته تزریق شد. بیان ژن سایکلین D1 به روش ABI-PCR time Real و جهت مقایسه دادهها از آزمون پارامتریک آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی در سطح 05/0 ≤ P استفاده شد. نتایج: نتایج بیانگر کاهش تغییرات نسبی ژن سایکلین D1 در گروههای مکمل +NNK( 003/0 = P )و حالل )001/0 = P )نسبت به گروه NNK بود. این مکمل سبب کاهش تغییرات نسبی ژن سایکلین D1 در بافت ریه در معرض کارسینوژن NNK شد. نتیجهگیری: به نظر میرسد این مکمل میتواند با کاهش سایکلین D1 در روند چرخه سلولی، در کنار سایر روشهای درمانی، در کاهش نقش کارسینوژنی NNK و کاهش تأثیرات منفی ناشی از سیگار ایفای نقش نماید.