11 فروردین 1402
شادمهر ميردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 01135302254
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان اثر يك دوره تمرينات تناوبي بر سطوح AQP5 بافت ريه موش هاي در حال باليدگي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین تناوبی؛ آکواپورین5؛ بالیدگی
مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران اکرم ارزانی (نفر اول) ، شادمهر میردار (نفر دوم) ، مهدی هدایتی (نفر سوم)

چکیده

هدف: آکواپورین5 (AQP5) پروتئین درون غشایی است که نقش مهمی در حفظ هموستاز آب ریه ایفا می­کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات تناوبی بر افزایش سطوح AQP5 بافت ریه موش­های در حال بالیدگی بود. روش شناسی: 30 سر موش صحرایی ویستار نر سه هفته ای به طور تصادفی به سه گروه پایه، کنترل و تمرین تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت 6 هفته (6 جلسه در هفته، هر جلسه 30 دقیقه و با سرعت 15 تا 70 متر بر دقیقه) بر روی تردمیل به تمرین پرداختند. اندازه گیری سطوح AQP5به روش ELISA انجام شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از آنالیز واریانس یک­طرفه و آزمون LSD در سطح 05/0≥P انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که افزایش معنی­داری بین سطوح AQP5 گروه­های کنترل و پایه با گروه تمرین وجود دارد (001/0P<). در حالی­که بین تغییرات AQP5 گروه پایه با گروه کنترل تفاوت معنی­داری وجود ندارد. همچنین شش هفته تمرین تناوبی موجب افزایش سطوح AQP5 بافت ریه گروه تمرین نسبت به گروه­های کنترل و پایه به ترتیب به میزان 03/229 و 9/284 درصد شده است. نتیجه گیری: به نظر می­رسد یک دوره تمرین تناوب به نظر می­رسد یک دوره تمرین تناوبی می­تواند با بهبود عملکرد سلول­های اپی­تلیال موجب حمایت از تغییرات سطوح آکواپورین5 در طی دوران بالیدگی، و بهبود شاخص­های هموستازی مایعات ریه شود.